måndag, maj 14, 2007

Klarspråk

Tyska författningsskyddet, Verfassungsschutz, alltså motsvarigheten till Säpo, beskriver intressant varför de övervakar inte bara misstänkta terrorister utan även så kallade konstitutionellt inriktade islamister, alltså sådana som genom att föreslå särlagstiftning och arbeta med andra juridiska och politiska medel försöker påverka samhället i islamistisk riktning.

Ur årsrapporten 2005 (sid 189):

Andra islamistgrupper i Tyskland som betraktar sig som representanter för en stor del av de cirka tre miljoner muslimer som bor här följer en bredare strategi. Samtidigt som de arbetar för att ersätta nuvarande regimer i hemländerna med islamistiska styren, anstränger de sig också för att med juridiska medel skapa enklaver för sina supportrar i Tyskland så att de kan leva i enlighet med sharia-lag. I deras ögon är sharia ett juridiskt system som reglerar alla livets olika aspekter, och införandet av ett sådant system i Tyskland är en förutsättning för att kunna leva i enlighet med sann islam.

Kärnan i deras islamistiska ideologi är påståendet att statens auktoritet inte ska bygga på folkviljan, utan att den kommer från Allah, vars testamente - som det uppenbaras i koranen - representerar den enda sanningen för alla människor.

Det ovillkorliga i detta påstående står i oupplöslig motsats till de grundläggande värderingarna och principerna i en fri demokratisk samhällsordning, exempelvis principen om folksuveränitet, principen om majoritetsstyre eller rätten att bilda och utgöra parlamentarisk opposition. Dessa "legalistiska" islamistgrupper utgör ett speciellt hot mot vårt samhälles inre sammanhållning. Bland annat används deras omfattande islamistiskt orienterade skol- och stödaktiviteter, särskilt för barn och unga i invandrarfamiljer, för att gynna uppkomst och tillväxt av en islamistmiljö i Tyskland. Detta går i motsatt riktning mot de ansträngningar som görs av myndigheter på statlig och delstatlig nivå för att integrera invandrare. Det föreligger också risk att dessa miljöer kan utgöra en grund för fortsatt radikalisering.
(min övers.)
Säger alltså tyska staten via sitt författningsskydd.