fredag, januari 20, 2012

"I linje med det som åklagaren har angett"

Det blev som väntat friande dom för de tre män som stått åtalade misstänkta för att ha planerat att mörda Lars Vilks. Men samtidigt konstaterar domstolen att de tre ljugit inför rätten som hästar travar, och att omständigheterna talar starkt för att de tre var ute efter Lars Vilks. Domskälen underkänner punkt för punkt de åtalades uppgifter, och drar i stora delar samma slutsatser som åklagaren. Men det räcker inte.

Ett kort utdrag ur domskälen (mina fetningar):

"Till detta kommer slutligen dels att [AAM] den 10 september 2011 köpte en kniv, dels att han, [SSM] och [AWM] var beväpnade med knivar när de greps. Det kan inte betraktas som annat än anmärkningsvärt att var och en av [AAM] och [SSM] vid samma tidpunkt kände sig så pass hotad av andra personer att hoten hade fått dem att just vid den här tiden beväpna sig med knivar, som dessutom var särskilt beskaffade.

Sammantaget talar omständigheterna starkt för att [AAM], [SSM] och [AWM] ville sammanträffa med Lars Vilks och att de ville göra detta av något skäl som ligger i linje med det som åklagaren har angett. Frågan är då om det finns något annat alternativ till detta.

[AAM], [SSM] och [AWM] har lämnat felaktiga uppgifter i flera, väsentliga avseenden som har att göra med deras agerande under de aktuella dagarna. Detta kan inte förklaras på något annat sätt än att [AAM], [SSM] och [AWM] har medvetet velat dölja den rätta orsaken till deras agerande. [AAM], [SSM] och [AWM] är åtalade för mycket allvarlig brottslighet. Det är därför inte sannolikt att någon av [AAM], [SSM] och [AWM] skulle låta bli att berätta om ett annat alternativ till åtalet och till deras berättelser, om ett sådant alternativ fanns. Det ska dessutom anmärkas att det i utredningen inte finns någonting som talar för att det finns något ytterligare alternativ. Sammantaget är slutsatsen i stället att det inte kan finnas någon annan rimlig förklaring till [AAM]s, [SSM]s och [AWM]s agerande under de aktuella dagarna än att de ville sammanträffa med Lars Vilks av något skäl som i vart fall ligger i linje med det som åklagaren har angett.

Åklagaren har till stöd för sitt påstående att [AAM], [SSM] och [AWM] hade uppsåt att beröva Lars Vilks livet angett att de alla tre sympatiserar med muslimer som står bakom våldsbejakande islamism, att det har satts ett pris på Lars Vilks liv, att sådana sympatisörer är beredda att döda Lars Vilks samt att det inte finns något alternativ till detta för dem som ansluter sig till sådan islamism och är beredda att begå brott mot Lars Vilks.

För att kunna dra så långtgående slutsatser om förberedelseåtgärder att de syftar till att beröva någon livet krävs att gärningsmannens uppsåt har kommit till uttryck på ett annat sätt än att vederbörande har tagit del av vissa typer av budskap om en person, eller delar vissa uppfattningar om den personen. En så långtgående slutsats skulle nämligen närmast innebära någon form av presumtion för uppsåt att döda i sådana situationer som nu avses. Det räcker inte heller för att dra den slutsatsen om uppsåtet hos [AAM], [SSM] och [AWM] att de var beväpnade med knivar, som kan användas som hjälpmedel eller på annat sätt förekomma också vid andra brott än mord. Inte heller sammantagna är omständigheterna sådana att det kan dras några säkra slutsatser om [AAM]s, [SSM]s och [AWM]s uppsåt.

Det är följaktligen inte styrkt att [AAM], [SSM] eller [AWM] tog befattning med knivarna med uppsåt att beröva Lars Vilks livet. Detta innebär att det inte heller är styrkt att [AAM], [SSM] eller [AWM] hade beslutat att döda Lars Vilks. Åtalet för förberedelse till mord samt stämpling till mord ska alltså ogillas."
Männen dömdes istället för brott mot knivlagen. Lars Vilks får trösta sig med att knivarna förverkades.

(Tidigare blogginlägg om åtalet: 1, 2, 3).