tisdag, september 04, 2007

Mörkar Försäkringskassan om fuskets art?

På måndagen presenterade Försäkringskassan nya siffror på hur stort fusket uppskattas vara i deras sektor av försäkringssystemen. Gott så. Men i regleringsbrevet ställdes också krav på att redovisa fuskarna efter ursprungsland. Detta valde Försäkringskassan att ignorera.

På sidan 8 i rapporten Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen (pdf), där man redogör för "Utredningar av misstanke om brott samt lagförda brott mot socialförsäkringen" ges förklaringen att ärendemängden var så liten att den omöjliggör redovisning enligt kravet. Under första halvan av 2007 registrerades över 6000 felaktiga utbetalningar och över 3000 polisanmälningar - betydligt fler än vad som brukar krävas för att utgöra gott statistiskt underlag. Citatet nedan antyder dock att Försäkringskassan menar att ursprungsland ger felaktiga signaler om vad som spelar roll för överutnyttjande i försäkringssystemen - man skulle hellre velat tala om boendemiljö och inkomst.

Försäkringskassan har valt att inte följa regleringsbrevets redovisningskrav att särredovisa födelseland då det totala antalet ärenden är lågt. Vidare anser Försäkringskassan att en nyanserad bild även bör innehålla redovisning av andra faktorer än födelseland så som exempelvis boendemiljö och inkomst.
På sidan 12, där antalet ärenden verkligen är ganska lågt, ges dock en annan förklaring till varför man avviker från regeringens krav på redovisning. Här gäller frågan ärenden som varit till rättssystemet och vänt - och kommit tillbaks som strafföreläggande, dom, frikännande eller nedlagt ärende.
De återrapporterade ärendena saknar personnummer eftersom Försäkringskassan inte har rätt att föra ett sådant register. En redovisning enligt regleringsbrevets krav på utrikes respektive inrikes födda män och kvinnor är därför inte möjlig.
Man kan undra varför Försäkringskassan kan välja att inte följa regleringsbrevens krav på ett område, när man tydligen inte haft några problem i de andra. En misstanke som inställer sig gäller naturligtvis att Försäkringskassan drar sig för att redovisa siffror som är politiskt känsliga.

Men jag är ingen statistiker. Kan inget om hur ärendehanteringen eventuellt leder till perfekt avidentifierade handlingar. Kanske är verkligen antalet fall för litet.

Men tanken gnager. Försäkringskassan kan ha gjort ett allvarligt misstag. Det är bättre att redovisa alla siffror, annars misstänkliggörs hela verksamheten.

Uppdatering:

Dennis Katallaxi gräver begåvat vidare i frågan.