torsdag, december 29, 2011

Tre män och en bot

De tre män som står åtalade misstänkta för att ha förberett mord på Lars Vilks har släppts fria i väntan på tingsrättens utslag den 20 januari. Det kan näppeligen tolkas på annat sätt än att de tre kommer att frias.

Frisläppandet kommer inte som en överraskning. Förundersökningsprotokollet innehåller inte riktigt den konkretion som behövs för ett fällande.

"Vi sitter här för att vi är muslimer", sade en av de åtalade på rättegångens sista dag. Jag skulle vilja vända på det resonemanget. De tre kommer att frias trots uppenbara lögner i förhören, trots knivarna, trots avskrifterna ur al-Qaidas jihadinstruktioner, trots det konspiratoriska beteendet och trots allt som talar för att de är unga våldsbenägna islamister. Sådan rättssäkerhet erbjuds icke i något land som kallar sig muslimskt.

fredag, december 23, 2011

Säpo: Därför hotas Lars Vilks

Säkerhetspolisen har författat ett informativt PM som ger en bakgrund till åtalet mot de tre män som anklagas för att ha planerat att mörda Lars Vilks. Den 14 sidor långa skriften handlar inte alls om de åtalade eller deras gärning. Istället ger man här en översiktsbild över några sentida strömningar inom jihadismen, pekar ut de centrala ideologerna och aktörerna, samt placerar in betydelsen av Lars Vilks och hans likar i det hela (dessutom finns en rik notapparat).

Sammantaget utgör promemorian något av det mest koncisa som skrivits om ämnet på svenska. Det vore således synd att låta den falla i glömska i det stora arkiv dit förundersökningsprotokoll förpassas, varför Säpos PM blir julläsning här på bloggen. Stort tack till "Analytiker 4057 5834" och God jul!


"0105-K079-11 
SÄKERHETSPOLISEN PM 
Analytiker 4057 5834 
Datum 2011-11-08 
Underlag om våldsfrämjande islamism och uppfattade kränkningar av islam 
Våldsfrämjande islamistisk radikalisering och ideologins roll 
Begreppet våldsfrämjande radikalisering syftar här till den process när en person eller grupp börjar främja olagligt våld i politiskt syfte. Det aktuella främjandet kan ta skilda uttryck, från att verbalt uppmana andra till att utföra våldshandlingar och attentat, skilda verksamheter som logistiskt och finansiellt stöd till terroristgrupper, till att delta i planering, förberedelse och genomförande av terrorattentat. Våldsfrämjande radikalisering går att urskilja i skilda religiösa och kulturella sammanhang både i historia och i nutid. 
Generellt beror våldsfrämjande radikalisering på upplevda orättvisor eller kränkningar, vilka kan ha en reell grund, en våldsförespråkande ideologi som pekar på orättvisor, förklarar deras orsak och vad som bör göras för att åtgärda orättvisorna, samt ett socialt sammanhang där ideologin internaliseras till den grad att individer eller grupper mobiliseras till våldsfrämjande handlingar. Med ideologi avses i detta sammanhang enkla eller invecklade läror, traditioner eller system av idéer. Ideologi går att finna i symboler, korta slagord, sångtexter och skilda typer av berättelser och läror. 
Ideologin är en nödvändig faktor i våldsfrämjande radikalisering och terrorism, antingen på individ- eller gruppnivå. På en mer detaljerad nivå manifesteras våldsfrämjande radikalisering på skilda sätt, både på individ- och gruppnivå, exempelvis kan det ibland finnas en karismatisk ledare som genom undervisning och mentorskap driver på radikaliseringen. I vissa fall existerar etablerade terrornätverk som söker rekrytera individer till utbildning för våldshandlingar eller för att delta i attentat. Ideologins betydelse varierar mellan individer. Ideologin kan inspirera till och intensifiera avsikt att delta i terrorism, men den kan även fungera som legitimering av våldshandlingar som till stor del har andra orsaker. Ideologin är dock så gott som alltid en faktor i valet av måltavla i ett terrorattentat, antingen på individ- eller gruppnivå. 
Våldsfrämjande islamistisk ideologi utgör en liten minoritet av alla muslimska ideologiska och religiösa texter och läror som exempelvis finns tillgängliga på Internet. Det stora flertalet muslimska religiösa lärare och ideologer propagerar inte för våld och många tar aktivt avstånd från våldsfrämjande tolkningar av islam. 
En betydande del av de mest dödliga attentat som genomförts i världen under de senaste tio åren har motiverats eller legitimerats med en våldsfrämjande islamistisk ideologi som kan betecknas som al-Qaidainspirerad.1 Al-Qaida uppstod under 1980-talet som en av flera organisationer som bedrev våldsamt motstånd mot den sovjetiska invasionen i Afghanistan. När kriget i Afghanistan var slut sökte sig al-Qaidas heliga krigare till andra platser där islam och muslimer ansågs stå under anfall eller utsattes för orättvisor. Motståndet organiserades antingen mot uppfattade illegitima regimer i muslimska länder, som Algeriet, eller mot icke-muslimsk aggression mot muslimer, exempelvis i Bosnien och Tjetjenien. 
Under 1990-talet uppstod i al-Qaidainspirerade kretsar även en central idé om att slå till mot de icke-muslimska fienderna på deras egen mark. Attentaten i USA 11 september 2001, Madrid 11 mars 2004 och London 7 juli 2005 är konsekvenser av denna idé. Denna tanke blir grunden för det som idag kan betecknas en al-Qaidainspirerad global social rörelse. Denna rörelse är inte ett sammanhållet globalt nätverk eller organisation, utan hålls samman av en ideologi och ett antal lokala eller regionala nätverk, som delvis knyts samman genom officiella deklarationer av allianser och personliga kontakter. Sådana personliga kontakter kan etableras via Internet, sociala nätverk i hemlandet eller genom resor till konfliktzoner som Somalia, Irak och Afghanistan där syftet är att utbildas eller delta i våldshandlingar. 
Det finns både gemensamma drag och debatter inom al-Qaidainspirerad ideologi. Ett centralt och gemensamt drag är att begreppet jihad (strävan) tolkas som en individuell plikt för alla muslimer att delta i väpnat motstånd mot islams fiender. De islamiska traditionerna om jihad som primärt en andlig strävan att leva som god muslim och medmänniska kritiseras inom al-Qaidainspirerad våldsfrämjande islamism, där jihad främst – och ibland endast – handlar om väpnad kamp. Variationer och inre debatter handlar om hur kampen bäst ska föras, vilka måltavlor som ska prioriteras och hur det muslimska samfundet ska styras. 
Denna våldsfrämjande ideologi sprids på skilda sätt. Dels sprids ideologin i möten ”offline” mellan personer, exempelvis under föreläsningar. Dels sprids den på Internet, både på ett stort antal passiva webbsidor (med text, ljudfil och filmklipp) och på forum där personer kan kommunicera och utbyta åsikter med varandra. Det finns ett antal inflytelserika ideologer som formulerat sina versioner av al-Qaidainspirerad ideologi, vilka nästan alltid sprids via Internet. Liknande ideologiska tankegångar kan även förmedlas av anonyma skribenter eller på chatforum. 
Storskaliga kontra småskaliga attentat 
Det finns en växande ideologisk tradition inom den al-Qaidainspirerade rörelsen som diskuterar strategiska, operativa och taktiska spörsmål. Det gäller exempelvis hur målet med rörelsen ska definieras, om det är överlevnad och effektivitet som ska prioriteras eller om dogmer och renlärighet är det viktigaste samt hur största möjliga framgång ska nås.2 
Allt fler framträdande ideologer propagerar för att al-Qaidarörelsen bäst för sin kamp som decentraliserade enheter som på hemmaplan med småskaliga attentat ska besegra fienden. 
Den kanske viktigaste ideologen i detta sammanhang är Abu Musaab al-Suri som skrivit en text på 1600 sidor om hur det globala muslimska motståndet mot islams fiender bäst ska bedrivas. Denna text har cirkulerat på Internet sedan början av 2005. Al-Suri menar att kampen ska bedrivas ledarlöst av små självstyrande enheter. Motsvarande synsätt har därefter förespråkats av bland annat Anwar al-Awlaki från 2009, tidskriften Inspire från 2010 (se nedan för dessa), AQAP:s (al-Qaida in the Arabian Peninsula; ett våldsfrämjande islamistiskt nätverk i Jemen) tidskrift på arabiska (Sada al-Malahim) under 2009 och 2010, men även andra engelskspråkiga språkrör för al-Qaidas ideologi, som Adam Gadahn bland annat under 2010.
Denna utveckling mot småskaliga attentat innebär inte att al-Qaidainspirerade aktörer har övergivit ambitionerna att genomföra storskaliga attentat. Dessutom är skiljelinjen inte skarp mellan storskaliga och småskaliga attentat – både avseende omfattning av förberedelser och målval. Exempel på småskaliga attentat är när en individ eller en liten fristående grupp planerar att döda en person som ses som en fiende. Exempel på storskaliga attentat är när en grupp, kanske med hjälp från nätverk i utlandet, planerar att genomföra koordinerade bombningar mot civila mål. Det finns exempel på båda typer av planeringar på senare år i Europa.4 
Kränkningar av profeten Muhammed som motiv i attentatsplaner 
De huvudsakliga kategorierna av ideologiska motiveringar och legitimeringar av våldsdåd bland al-Qaidainspirerade aktörer är att dessa genomförs som försvar mot eller vedergällning för:
 1. att islam står under våldsamt anfall från den icke-islamiska världen (t.ex. USA:s invasioner av Irak och Afghanistan, Israels bildande på muslimsk mark, Indiens styre över Kashmir samt regimer i muslimska länder som inte anses följa sann islam), eller/och
 2. att personer kränker islam som religion och dess symboler (t.ex. karikatyrer av profeten Muhammed, skändningar av skriften Koranen).
Motivet om försvar mot anfall mot muslimer har från begynnelsen haft central betydelse och kvarstår som bevekelsegrund hos al-Qaidainspirerade grupper och individer för våldsdåd, men detta motiv har alltmer kompletterats av motivet kring kränkningar. Mordet i Nederländerna i november 2004 på Theo Van Gogh, som producerade en islamkritisk film, är antagligen det första viktiga exemplet på hur upplevda kränkningar motiverat en al-Qaidainspirerad person, som ingick i ett holländskt nätverk av likasinnade, till att genomföra en våldshandling.
I och med den globala uppmärksamheten först från 2005 kring dansken Kurt Westergaards karikatyrteckningar av profeten Muhammed, och sedan från 2007 även svensken Lars Vilks teckning av profeten Muhammed som rondellhund, har just Skandinavien kopplats samman med kränkningar av islam. Tidningar i andra länder, bland annat i Europa, har också publicerat dessa karikatyrer eller teckningar. Ett antal misslyckade eller avvärjda attentatsplaner i Europa och Nordamerika, efter mordet på Theo Van Gogh, har troligen delvis motiverats av upplevda skandinaviska kränkningar av profeten Muhammed:
 1. I juli 2006 genomförs ett attentatsförsök i Tyskland mot tåg vilket delvis motiveras som vedergällning för Muhammedkarikatyrerna som första gången publicerades 2005 i den danska tidningen Jyllandsposten. Attentatsförsöket misslyckas då sprängladdningarna inte detonerar.6
 2. I september 2006 grips nio personer i den danska staden Odense, misstänkta för att planera attentat mot olika mål i Danmark. Tre av dessa personer döms för brott. Sju månader före gripandet säger en av de dömda på Internet att han avser att döda konstnären bakom Muhammedkarikatyrerna.7
 3. I februari 2008 grips tre personer i Århus, Danmark, misstänkta för att planera att döda Knut Westergaard. De två tunisier som grips utvisas medan dansken släpps på fri fot kort efter gripandet.8
 4. I oktober 2009 griper amerikanska myndigheter två män, Tahawwur Hussain Rana och David Coleman Headly, misstänkta för att planera terrorattentat mot Jyllandsposten.9
 5. I oktober 2009 griper amerikanska myndigheter Colleen LaRose för att, tillsammans med personer bland annat på Irland, ha planerat mord på Lars Vilks. Individerna i Irland grips i mars 2010.10
 6. I januari 2010 tar sig en med yxa beväpnad person med kopplingar till den somaliska islamistiska terrororganisation al-Shabaab in i Knut Westergaards hem i syfte att döda honom. Westergaard lyckas låsa in sig i ett rum och larma polis som sedan griper förövaren.11
 7. I maj 2010 utsätts Lars Vilks hem för ett brandattentat. Kort därefter grips två personer som är bröder. De åtalas och döms därefter i Tingsrätten för försök till mordbrand. Hovrätten fastställer slutligen fängelsedomarna på två respektive tre års fängelse.12
 8. I juli 2010 grips tre personer i Norge, vilka misstänks för att planera bombattentat mot flera mål, däribland Jyllandsposten i Danmark.13
 9. I september 2010 utlöser Lors Doukaev av misstag en sprängladdning i ett hotell i Köpenhamn som troligen är avsedd att skickas med brev till Jyllandsposten.14
 10. I december 2010 genomför Taimour Abdulwahab ett attentat i centrala Stockholm. Endast han själv dör. I de ljudfiler han skickade med e-post strax före attentatet nämner han Lars Vilks i negativa ordalag.15
 11. I december 2010 grips fyra personer i Danmark och en person i Sverige misstänkta för att planera attentat mot Jyllandspostens lokaler i Köpenhamn. Fyra av personerna är bosatta i Sverige.16
 12. I september 2011 skickas Kurt Westergaard hem i förtid av norsk säkerhetstjänst under ett besök i Oslo. En man stoppas av polis misstänkt för att planera attentat mot Westergaard men släpps direkt.17
Abdallah Azzam 
Abdallah Azzam (1941–1989) är en av förgrundsgestalterna i al-Qaida och en av de viktigaste ideologerna i nutida våldsfrämjande islamism. Han studerade både i Damaskus och Kairo och blev under 1970-talet själv universitetslektor i Jordanien. Han var under denna tid även aktiv medlem i Muslimska brödraskapet. Under 1980-talet verkade han som organisatör och ideolog för det internationella muslimska motståndet mot den sovjetiska ockupationen av Afghanistan. Med Pakistan som bas grundade han tillsammans med Usama bin Laden den rörelse som kom att bli al-Qaida. Enligt Azzam är det varje muslims individuella plikt att delta i våldsam kamp för att försvara muslimskt territorium som står under anfall från icke- muslimer. En av de viktigaste våldsförespråkande ideologiska texterna som Abdallah Azzam skrivit är Join the Caravan (1987).18 
Anwar al-Awlaki 
Anwar al-Awlaki var fram till sin död i september 2011 en globalt inflytelserik våldsfrämjande islamistisk ideolog. Hans religiösa och politiska ideologiska tal, lektioner och texter spreds på otaliga webbsidor och han kom på senare år att direkt inspirera ett antal personer till attentat, attentatsförsök och attentatsplaner som avvärjdes. Hans föreläsningar behandlade allt från generella religiösa levnadsfrågor till uppmaningar att ta till våld. Delvis uppvuxen och utbildad i USA, kunde han effektivt anpassa sitt budskap till en publik både i väst och i resten av världen. 
Anwar al-Awlaki föddes 1971 i New Mexico, södra USA. 1991 återvände han med sin familj till Jemen där han senare kom att studera islam. 1991 återvände han till USA för att studera vid Colorado State University och började 1994 att arbeta deltid som imam. Tre av attentatsmännen i de kommande 11 septemberattentaten närvarade under denna period vid hans predikningar, men det är oklart om al-Awlaki vid denna tid var våldsförespråkande. Anwar al-Awlaki flyttade 2002 till Storbritannien där han predikade och gav föreläsningar och 2004 bosatte han sig i Jemen och började föreläsa vid en islamisk högskola som leddes av en person med misstänkta kopplingar till terrorister. Anwar al-Awlaki fängslades 2006 av jemenitiska myndigheter, misstänkt för att ha deltagit i planering att kidnappa en amerikansk militärattaché.19 
Anwar al-Awlaki släpptes ur fängelse efter 18 månader och från och med denna tidpunkt började han öppet och otvetydigt att förespråka våld mot islams fiender. Al-Awlaki hade vid denna tid kontakt med personer i AQAP (al-Qaida in the Arabian Peninsula), men fungerade trots detta troligen främst som våldsfrämjande ideolog med global räckvidd. Det var vid denna tidpunkt som han gav talet ”The Dust Will Never Settle Down”. 
I detta tal omnämns både de danska och svenska karikatyrkontroverserna och Lars Vilks nämns vid namn en gång. Vidare innehåller talet en mängd utläggningar om och exempel på när det är legitimt att döda personer som på olika sätt kränkt islam eller profeten Muhammed. Anwar al-Awlaki tar stöd hos en historisk författare och uttolkare av islam, Ibn Taymiyah, och menar att det är en plikt för muslimer att döda den som förbannar/plågar (curse) profeten Muhammed och att detta brott är det värsta av alla brott. Just den svenska karikatyrhändelsen, menar al-Awlaki, är den värsta form av förbannande/plågande av Muhammed. Al-Awlaki säger inte rätt ut att Lars Vilks bör dödas, men talet är ändå i sin helhet att betrakta som en argumentation för att det är legitimt och till och med en plikt för muslimer att döda dem som kränkt islam, däribland Lars Vilks.20 
Anwar al-Awlaki har figurerat i utredningar av flera terrorattentat, attentatsförsök och avvärjda attentatsplaner i Europa och Nordamerika:
 1. I november 2009 dödar Nidal Malik Hasan tretton personer med ett skjutvapen på Fort Hood militärbas i Texas. Han hade 2001 närvarat vid en predikning av Anwar al-Awlaki. Dessutom hade han tiden före attentatet direkt kommunicerat med Anwar al-Awlaki via e-post.21
 2. I december 2009 försöker Umar Farouk Abdulmutallab detonera en sprängladdning ombord på ett passagerarplan mellan Nederländerna och USA. Abdulmutallab hade återkommande kontakt med Anwar al-Awlaki via Internet. Vidare besökte Abdulmutallab Jemen och utbildades där för attentatet och träffade då möjligen Anwar al- Awlaki personligen.22
 3. I maj 2010 försöker Faisal Shazhad detonera en bilbomb på Time Square i New York, men attentatet misslyckas och han grips. Shazhad har i förhör berättat att han inspirerats av Anwar al-Awlakis tal som finns tillgängliga på Internet.23
 4. I maj 2010 knivhugger Roshonora Choudhry den brittiske parlamentsledamoten Stephen Timms. Choudhry hade – enligt idag tillgänglig information – inga kontakter med andra våldsfrämjande islamister utan radikaliserades genom att framför allt lyssna på Anwar al-Awlakis predikningar på Internet. Choudhry angav i förhör att även al-Qaidaideologen Abdallah Azzam haft betydelse för hennes beslut att försöka döda Stephen Timms.24
 5. I oktober 2010 hittas en sprängladdning på East Midlands Airport som är avsedd att detonera i ett flygplan på väg till USA. Hjärnan bakom attentatsförsöket är troligen Ibrahim Hassan al-Asiri som står i kontakt med Anwar al-Awlaki.25
 6. I december 2010 grips Mohamed Osman Mohamud av FBI efter en så kallad ”sting-operation” där en FBI-agent agerat medgärningsman. De hade tillsammans planerat ett bombattentat vid invigningen av ett offentligt julgransträd i Portland, Oregon, i USA. FBI misstänker att Mohamed Osman Mohamud inspirerades av Anwar al-Awlaki.26
 7. Juli 2011 grips Naser Jason Abdo av amerikansk polis. Bland hans tillhörigheter återfinns skjutvapen och sprängmedel. Han misstänks för att ha planerat att upprepa Nidal Malik Hasans attack mot Fort Hood och har enligt uppgift nämnt Anwar al-Awlakis namn i förhör. Vidare återfanns en artikel av tidningen Inspire bland hans ägodelar.27
Tidskriften Inspire 
Inspire gavs ut från Jemen i sju nummer före dess upphovsman Samir Khan – även han delvis uppväxt i USA – dödades. Inspire var en snyggt producerad och globalt uppmärksammad engelskspråkig islamistisk våldsfrämjande tidskrift där tal och skrifter av bland annat Usama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, Anwar al-Awlaki och Abu Musaab al-Suri publicerades. Vidare hyllades våldsam kamp och personer som deltagit i eller försökt utföra attentat, som Nidal Malik Hasan, Umar Farouk Abdulmutallab, Faisal Shazhad, Roshonora Choudhry och Taimour Abdulwahab. Tidskriften spred instruktioner bland annat om hur bomber kunde konstrueras och uppmanade alla till att delta i kampen.28 Samir Khan dödades tillsammans med Anwar al-Awlaki av amerikansk militär i september 2011.29 
En artikel med titeln ”The Dust Will Never Settle Down Campaign” publicerades i det första numret av tidskriften Inspire. Artikeln ger bilden av att det pågår en global kampanj mot ett antal personer som anses ha kränkt islam. Kampanjen är ett svar på vad som med stora bokstäver på artikelns förstasida kallas ”the Cartoon Crusade”. Begreppet ”the Cartoon Crusade” kan tolkas som att det pågår ett internationellt koordinerat korståg/angrepp mot profeten Muhammed och islam med karikatyrer och kränkningar som vapen. Artikeln innehåller också en tidslinje från 2005 till 2010 där händelser kopplade till kränkningar av profeten Muhammed räknas upp. Därefter följer en så kallad ”hit list” – med en bild på en pistol – där personer listas vilka den muslimska gemenskapen bör döda (”take out”). På denna lista står Lars Vilks först och följs av Flemming Rose, Carsten Juste, Salman Rushdie, Kurt Westergaard, Ayaan Hirshi Ali, Ulf Johannson och Molly Norris.30 Artikeln avslutas med en text av Anwar al-Awlaki där han menar att muslimer bör döda dem som vanhelgar profeten Muhammed. 
Förutom ovan nämnda Naser Jason Abdo har tidskriften Inspire återfunnits bland tillhörigheter hos följande personer som gripits efter misstankar om förberedelse till attentat:
 1. I december 2010 grips tolv personer i Storbritannien misstänkta för att förbereda attentat mot mål i Storbritannien. I beslagen hos de gripna återfinns tidskriften Inspire.31
 1. I juli 2011 grips två tyska medborgare i Storbritannien misstänkta för att förbereda attentat. Artiklar från tidskriften Inspire och annat våldsfrämjande skriftligt material påträffas hos de gripna.32
Abu Muhammed al-Maqdisi 
Abu Muhammed Isam ibn Muhammed ibn Tahir al-Barqawi, mer känd som Abu Muhammed al-Maqdisi, räknas till en av de viktigaste internationellt kända ideologerna som förespråkar våldsfrämjande islamism i enlighet med al-Qaidas ideologi.33 Abu Muhammed al-Maqdisi föddes på Västbanken 1959. Enligt egen utsaga flyttade han till Kuwait som barn och studerade senare på Mosuls universitet i Irak. Därefter bosatte han sig återigen i Kuwait och även Saudiarabien. Han utvecklade ett intresse för politik, religion och inspirerades av personer som kritiserade den saudiska regimen. Bland annat läste han Juhayman al-Utabis skrifter, mannen som ledde ockupationen av stora moskén i Mecka 1979. Han preciserade sin egen ideologiska övertygelse 1984 i skriften Millat Ibrahim (Abrahams religion). I denna text skapar han en egen lära kring begreppet lojalitet och avståndstagande (al-wala wal-bara), det vill säga lojalitet mot Gud och Islam och avståndstagande från allt avvikande. Enligt al-Maqdisi är det möjligt att deklarera (takfir) politiska ledare som otrogna och kalla till krig mot dem. Under 1990-talet flyttade al-Maqdisi till Jordanien och kom så småningom att bli ideologisk ledare för bland annat våldsfrämjande islamister som stridit i Afghanistan. Han greps och fängslades av jordanska myndigheter men släpptes 2008.34 
Abdullah al-Faisal 
Abdullah al-Faisal föddes 1963 i Jamaica som Trevor Forrest. Familjen var medlemmar i Frälsningsarmén, men vid 16 års ålder konverterade Forrest till islam och tog så småningom namnet Abdullah al-Faisal. Han började studera islam och arabiska och tillbringade åtta år i Saudiarabien vid Imam Muhammed universitetet. Runt 1992 flyttade han till Storbritannien där han började föreläsa både i moskéer och på andra platser. Han föreläste om skilda ämnen. Abdullah al-Faisal hamnade med tiden i konflikt med sin hemmamoské och startade egna studiecirklar. Hans verksamhet tog alltmer formen av politisk aktivism och han började uppmana till våldsam jihad och att bland annat judar och hinduer borde dödas. Han greps 2002 och dömdes 2003 till nio års fängelse för uppmaning till rasistiskt hat och mord. I domstolen framkom uppgifter att Abdullah al-Faisal predikat för dömda terrorister som ”skobombaren” Richard Reid och Zacarias Moussaoui, som dömdes i amerikansk domstol för delaktighet i planeringen av 11 septemberattentaten, samt en av männen, Germaine Lindsay, bakom självmordsattentaten mot Londons kollektivtrafik den 7 juli 2005. Fyra år efter domen blev Abdullah al-Faisal villkorligt frigiven och deporterades till Jamaica. 
Abdullah al-Faisal fortsätter idag att predika och besöka olika länder, även om länder som Kenya försökt deportera honom.35 Det finns en oöverskådligt stor mängd predikningar av honom tillgängligt på Internet, men exempelvis i en predikning från 5 september 2011 argumenterar han för att personer som kränkt islam måste dödas.36 
al-Shabaab och relationen till al-Qaidarörelsens globala kamp 
Al-Shabaab har sina ideologiska rötter i den somaliska terrororganisationen al-Ittihad al- Islamiya (AIAI) som var verksam under 1990-talet. I likhet med denna strävar man mot att föra samman alla somaliska områden till ett enda stor-Somalia, vilket utöver nuvarande Somalia även omfattar den självutnämnda republiken Somaliland, den semi-autonoma regionen Puntland, somalidominerade regioner i Kenya och Etiopien samt Djibouti. Denna strävan reflekteras bland annat i den symbol som al-Shabaab använder vilken rymmer en karta över detta område som utgör bakgrund till en koran och två korslagda vapen. 
Samtidigt har al-Shabaab gjort flera uttalanden som vittnar om en ännu vidare strävan om att skapa ett globalt islamiskt kalifat vars geografiska gränser inte är definierade. Här hämtar al- Shabaab inspiration från al-Qaida som i sin globala kamp mot en utpekad USA-ledd konspiration av sionister och korsfarare strävar mot samma mål. 
Utifrån denna al-Qaidainspirerade världsbild uppfattas Etiopien, som huvudsakligen är kristet, som en del av den utpekade konspirationen. 
Al-Shabaab beskriver ofta sig som en del i al-Qaidas globala rörelse och har vid ett flertal tillfällen gjort uttalanden där man uttrycker sitt stöd för och svär trohet till al-Qaidas ledarskap. Ett exempel på ett uttalande från al- Shabaab är:  
[The] Jihad of Horn of Africa must be combined with the international jihad led by the al-Qaeda network.37
Ledare för al-Qaida som Usama bin-Laden och Ayman al-Zawahiri har i gengäld gjort flera uttalanden om stöd för al-Shabaabs kamp och en uppmaning till världens muslimer att ansluta sig till denna kamp. 
Sedan slutet av 2008 har ett ökat antal personer rest till Somalia för att ansluta sig till al-Shabaab. I slutet av sommaren 2008 släppte al-Shabaab en filminspelning där den kenyanske al-Qaida-aktören Saleh ali Saleh Nabhan38 framträdde tillsammans med al-Shabaabs språkrör Mukhtar Robow. I filmen riktade han ett uttalande till omvärlden om att al-Shabaabs träningsläger nu var öppna för alla som ville ansluta sig. Liknande budskap har också framförts vid flera tillfällen av andra ledare i olika typer av propaganda som har spridits framförallt via Internet och flera har hörsammat al-Shabaabs uppmaning. 
Enligt en bedömning finns det inom al-Shabaab en grupp av flera hundra39 utländska stridande som har anslutit sig till organisationen. Dessa går under benämningen muhajiriin (arabiska för migranter) och enligt en bedömning utgörs hälften av dessa av kenyaner. Resten är tjetjener, pakistanier, sudaneser, tanzanier och ett mindre antal har rest från Sverige, Danmark, Storbritannien och USA. Enligt samma bedömning har de utländska medlemmarna tydligt bidragit till al-Shabaabs radikalisering då dessa på ett tydligt sätt är ideologiskt drivna.40 Flera utlänningar har också kommit att få ledande ställning inom organisationen. Förutom Saleh Ali Saleh Nabhan har en amerikansk al-Shabaabmedlem som går under namnet Abu Mansur al- Amriki haft en hög profil och förekommer i flera propagandafilmer där han gör uttalanden som är tydligt anpassade till en engelskspråkig publik. Därutöver har andra utländska al-Shabaab-medlemmar från såväl den somaliska diasporan som personer utan somalisk bakgrund framträtt i al- Shabaabs propaganda. Det förekommer till exempel filmer och bilder med utländska al-Shabaabmedlemmar som har dödats i Somalia och som framställs som martyrer. I flera länder, bland annat USA, Kanada, Australien och Sverige har man uppmärksammat hur unga personer har rest för att ansluta sig till al-Shabaab. 
Hot mot Lars Vilks – en sammanställning 
Nedan följer de hot som riktats mot Lars Vilks från större terrorgrupper i kronologisk ordning. De mängder av hot som framförts på olika fora på webben är inte medräknade. 
ISI (Islamiska staten i Irak; ett våldsfrämjande islamistiskt nätverk med starka kopplingar till AQI, al-Qaida i Irak) 
September 2007: ISI hotar genom Abu Omar al-Baghdadi både Lars Vilks och chefredaktören för Nerikes Allehanda i en ljudfil. I samband med hotet producerades också en ”Wanted Poster” i vilken en belöning på 100,000 dollar (med en option på ytterligare 50% om han dödas genom att halsen skärs av) utlovas för den som dödar någon av dem.41 
Al-Shabaab 
September 2007: På en hemsida kopplad till al-Shabaab (heegan.net) uppmärksammas uttalandet från al-Baghdadi (ISI) och Lars Vilks beskrivs som en legitim måltavla. 
November 2010: Al-Shabaab producerar en rekryteringsvideo riktad mot väst vari en svensk individ i Mogadishu på svenska uttalar dödshot mot Lars Vilks.42 
Tidskriften Inspire/Anwar al-Awlaki/AQAP (al-Qaida på arabiska halvön) 
Maj 2008: Anwar al-Awlaki genomför en online-föreläsning, ovan nämnda The Dust Will Never Settle Down, i vilken han legitimerar dödandet av dem som avbildat Profeten Muhammed.43 
Juli 2010: I det till AQAP knutna webbaserade magasinet Inspires första nummer publicerades en ”Hit List” i samband med en kampanj man kallade ”The Dust Will Never Settle Down Campaign” i vilken Lars Vilks var första namnet på listan.44 I Inspire har sedan Lars Vilks konst därefter omnämnts, men inte hotats i samband med rapportering efter attentatet i Stockholm 11/12–2010.45 
Mars 2010: Anwar al-Awlaki rättfärdigar i ett inlägg på ett engelskspråkigt våldsfrämjande forum mord på Lars Vilks.46

1 Det finns en mängd studier av våldsfrämjande islamistisk radikalisering och al-Qaidas historia och ideologi. Några exempel är Khosrokhavar, Farhad, Inside Jihadism. Understanding Jihadi Movements Worldwide. Paradigm Publishers, London 2009, Wright, Lawrence, Al-Qaida och vägen till 11 september, Albert Bonniers förlag och Fawaz, Gerges. The Far Enemy. Why Jihad Went Global. Cambridge University Press 2006.
2 Adamsky, Dima. ”Jihadi Operational Art: The Coming Wave of Jihadi Strategic Studies”, Studies in Conflict & Terrorism 33 (2010), s. 1–19.
3 Lia, Brynjar. ”Al-Suri’s Doctrines for Decentralized Jihadi Training – Part 1-2, Terrorism Monitor, Volume 5, 2007 (utskriven från www.jamestown.org den 2011-11-11). Michael, George, “Adam Gadahn and Al-Qaeda’s Internet Strategy”, Middle East Policy Council 2011 (utskriven 2011-11-11 från www.mepc.org), Adam Gadahn, A Call to Arms (As- Sahab, 7 mars 2010, återfinns med länk och transkribering på www.publicintelligence.net). Texter av al-Suri, al-Awlaki och Gadahn har publicerats i Inspire. ”Concerns Grow Over Shifting Terror Targets”, IPT News (IPT: Investigative Project on Terrorism), 7 maj 2010 (utskriven 2011-11-11 från www.investigativeproject.org).
4 Nesser, Petter, “Chronology of Jihadism in Western Europe Update 2008–2010”, FFI/Forsvarets forskningsinstitutt/Norwegian Defence Research Establishment (utskriven från www.ffi.no 2011-11-06)
5 Khosrokhavar, Farhad, Inside Jihadism. Understanding Jihadi Movements Worldwide. Paradigm Publishers, London 2009, p. 202–204, Vidino, Lorenzo, Al-Qaida in Europe. The New Battleground of International Jihad, Prometheus Books 2006, s 337–359.
6 ”Punishing Failed Terror Plot: Cologne Suitcase Bombers Get Long Sentences”, i Spiegel Online 2007-12-18 (utskriven 2011-11-03).
7 Crone, Manni och Harrow, Martin, “Homegrown terrorism in the West, 1989-2008”, DIIS Working Paper 2010:30 (utskriven på www.diis.dk 2011-11-07), s. 17.
8 “3 Arrested in Plot to Kill Cartoonist”, i The New York Times 13 februari 2008 (utskriven 2011-11-10 från www.nytimes.com). “Statement in connection with the counter terrorism operation in Aarhus on the 12th of February 2008”, från www.pet.dk (utskrivet 2011-11-10).
9 Nesser, Petter, “Chronology of Jihadism in Western Europe Update 2008–2010”, FFI/Forsvarets forskningsinstitutt/Norwegian Defence Research Establishment (utskriven från www.ffi.no 2011-11-06), s. 4.
10 “Muslim Convert Colleen LaRose, aka Jihad Jane, Faces Terror Charges”, i The Guardian 10 mars 2010 (utskriven 2011-11-06 från www.guardian.co.uk). 11 Nesser, Petter, “Chronology of Jihadism in Western Europe Update 2008–2010”, FFI/Forsvarets forskningsinstitutt/Norwegian Defence Research Establishment (utskriven från www.ffi.no 2011-11-06), s. 5.
12 Hovrätten över Skåne och Blekinge, Dom 2010-09-23, Mål nummer B 2002-10, s. 5.
13 “Tre män terroråtalade i Norge”, Dagens Nyheter 2011-09-26 (utskriven från www.dn.se 2011-11-07), Nesser, Petter, “Chronology of Jihadism in Western Europe Update 2008– 2010”, FFI/Forsvarets forskningsinstitutt/Norwegian Defence Research Establishment (utskriven från www.ffi.no 2011-11-06), s. 5.
14 Nesser, Petter, “Chronology of Jihadism in Western Europe Update 2008–2010”, FFI/Forsvarets forskningsinstitutt/Norwegian Defence Research Establishment (utskriven från www.ffi.no 2011-11-06), s. 5.
15 Nesser, Petter, “Chronology of Jihadism in Western Europe Update 2008–2010”, FFI/Forsvarets forskningsinstitutt/Norwegian Defence Research Establishment (utskriven från www.ffi.no 2011-11-06), s. 7.
16 ”Pressrelease. Terror arrests in Copenhagen”, (utskriven 2011-11-13 från www.pet.dk) , ”Fem misstänkta terrorister gripna”, Svenska Dagbladet 2010-12-29 (utskriven från www.svd.se 2011-11-07)
17 ”Planerade attack mot Westergaard”, i Svenska Dagbladet 17 september (utskriven 2011- 11-10 från www.svd.se).
18 Hegghammer, Thomas, “Abdallah Azzam”, i Roel, Meijer (red.), Global Salafism. Islam’ s New Religious Movement. Hurst & Company, London 2009, s. 443–444. Wright, Lawrence, Al-Qaida och vägen till 11 september, Albert Bonniers förlag s. 108–153. Fawaz, Gerges. The Far Enemy. Why Jihad Went Global. Cambridge University Press 2006, s. 337– 359.
19 “Anwar al-Awlaki’s Life of Extremism: In US, Yemen and Online, the al-Qaida Cleric had a Single-minded Pursuit of Jihad”, i The Guardian, 30 september 2011 (utskriven 2011- 11-04). En utförlig studie av Anwar al-Awlaki, som skrevs före hans död, är: Meleagrou- Hitchens, Alexander, As American as Apple Pie: How Anwar al-Awlaki Became the Face of Western Jihad. The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2011.
20 The Dust Will Never Settle Down. A speech delivered by Sheikh Anwar Al Awlaki – May Allah preserve him. Dar Al Murabiteen publications (utskriven 2011-11-06 från www.kalamullah.com). För en motsvarande analys se Meleagrou-Hitchens, Alexander, As American as Apple Pie: How Anwar al-Awlaki Became the Face of Western Jihad, The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2011, s. 67–68.
21 Pantucci, Raffaello. “A Typology of Lone Wolfs: Preliminary Analysis of Lone Islamist Terrorists“. The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2011 (www.icsr.info), s. 23. Anwar al-Awlaki’s Life of Extremism: In US, Yemen and Online, the al-Qaida Cleric had a Single-minded Pursuit of Jihad”, i The Guardian, 30 september 2011 (utskriven 2011-11-04 från www.guardian.co.uk).
22 Pantucci, Raffaello. “A Typology of Lone Wolfs: Preliminary Analysis of Lone Islamist Terrorists“. The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2011 (www.icsr.info), s. 31. “Anwar al-Awlaki’s Life of Extremism: In US, Yemen and Online, the al-Qaida Cleric had a Single-minded Pursuit of Jihad”, i The Guardian, 30 september 2011 (utskriven 2011-11-04 från www.guardian.co.uk).
23 “Anwar al-Awlaki’s Life of Extremism: In US, Yemen and Online, the al-Qaida Cleric had a Single-minded Pursuit of Jihad”, i The Guardian, 30 september 2011 (utskriven 2011- 11-04 från www.guardian.co.uk).
24 Pantucci, Raffaello. “A Typology of Lone Wolfs: Preliminary Analysis of Lone Islamist Terrorists“. The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2011 (www.icsr.info), s. 18. “Anwar al-Awlaki’s Life of Extremism: In US, Yemen and Online, the al-Qaida Cleric had a Single-minded Pursuit of Jihad”, i The Guardian, 30 september 2011 (utskriven 2011-11-04 från www.guardian.co.uk). “Roshonara Choudhry: Police Interview Extracts”, i The Guardian, 3 november 2010 (utskriven 2011-11-09 från www.guardian.co.uk)
25 “Anwar al-Awlaki’s Life of Extremism: In US, Yemen and Online, the al-Qaida Cleric had a Single-minded Pursuit of Jihad”, i The Guardian, 30 september 2011 (utskriven 2011- 11-04 från www.guardian.co.uk).
26 “Anwar al-Awlaki’s Life of Extremism: In US, Yemen and Online, the al-Qaida Cleric had a Single-minded Pursuit of Jihad”, i The Guardian, 30 september 2011 (utskriven 2011- 11-04 från www.guardian.co.uk).
27 “Soldier Arrested in Suspected Bomb Plot had Series of Disputes with Army”, i The New York Times, 29 juli 2011 (utskriven 2011-11-06 från www.nytimes.com) och “Muslim U.S. Soldier arrested in ‘Plot to Bomb Fort Hood’ shouts name of 2009 Base Rampage Psychiatrist in Court”, i Mail Online, 29 juli 2011 (utskriven 2011-11-06).
28 För information om Inspire se www.siteintelgroup.com.
29 ”American Who Waged ‘Media Jihad’ Is Said to Be Killed in Awlaki Strike”, i The New York Times 30 september 2011 (utskriven 2011-11-08 från //thelede.blogs.nytimes.com)
30 Inspire 1, s. 22 och 25.
31 ”Christmas Bomb Plot: Nine Men Remanded over Plan to ‘Blow up Big Ben and Westminster Abbey’”, i The Telegraph 27 december 2010 (utskriven 2011-11-15 från www.telegraph.co.uk.). “Anti-Terror Police Arrest 12 in UK Raids”, The Guardian (utskriven 2011-11-15 från www.guardian.co.uk.).
32 ”Two German Men Charged Under The Terrorism Act”, i The Guardian 26 juli 2011 (utskriven 2011-11-15 från www.guardian.co.uk), “German Muslims ‘Took Bomb Manuals Into UK’”, i The Sun 28 juli 2011 (utskriven 2011-11-15 från www.thesun.co.uk).
33 Khosrokhavar, Farhad. Inside Jihadism. Understanding Jihadi Movements Worldwide. Paradigm Publishers, London 2009, s. 20.
34 Wagemakers, Joas, “Abu Muhammad al-Maqdisi”, i Roel, Meijer (red.), Global Salafism. Islam’ s New Religious Movement. Hurst & Company, London 2009, s. 437–438.
35 “A Biography of International Intrigue”, i Jamaica Gleaner 11 juni 2007 (utskriven 2011- 11-08 från //Jamaica-gleaner.com), “Al-Faisal’s Journey”, i Jamaica Observer 24 januari 2010 (utskriven 2011-11-08 från www.jamaicaobserver.com), “Airlines Refuse to Transport Radical Cleric”, i The New York Times 11 Januari 2010 (utskriven 2011-11-08 från www.nytimes.com).
36 www.authentictauheed.com/2011/09/179-jokers-inpackrefuting-murja.html (nedladdad 2011-11-06).
37 Uttalandet gjordes i samband med att al-Shabaab offentliggjorde en ny allians mellan al- Shabaab och en mindre väpnad grupp verksam i södra Somalia under namnet Kamboni. Rapporterat av BBC 1 februari 2010.
38 Nabhan efterlystes av amerikanska myndigheter för inblandning i två attentat som utfördes mot ett israeliskt passagerarflyg och ett hotell i Mombasa 2003 och som kopplas till al-Qaida och dödades senare i samband med att man försökte att gripa honom.
39 Report of the Monitoring Group on Somalia Pursuant to Security Council Resolution 1853 (2008), mars 2010.
40 Somalia’ s Divided Islamists, International Crisis Group Africa Briefing N°74 18 May 2010.
41 NEFA Foundation Audio Statement from Abu Omar al-Baghdadi, the ”Amir al- Mumineen” (“Leader of the Faithful”) of al-Qaidas “Islamic State of Iraq” Released on September 14, 2007. NEFA översätter ”skära halsen av” som ”halshuggning” medan artikeln “The Dust Will Never Settle Down Campaign” i första numret av Inspire, refererar till samma uttalande som “att bli slaktad som ett lamm”, vilket tycks vara den ordagranna översättningen.
42 SITE Intelligence Group Shabaab Video Focuses on Recruitment of Foreign Fighters 2010-11-23
43 Denna text gick exempelvis 2011-11-06 att ladda ner från www.kalamullah.com (The Dust Will Never Settle Down. A speech delivered by Sheikh Anwar Al Awlaki – May Allah preserve him. Dar Al Murabiteen publications). För tidpunkt för talet se Meleagrou- Hitchens, Alexander, As American as Apple Pie: How Anwar al-Awlaki Became the Face of Western Jihad, The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2011, s. 67–68.
44 Inspire 1. För information om Inspire se www.siteintelgroup.com. 
45 Inspire 4. För information om Inspire se www.siteintelgroup.com.
46 Ansar Mujahideen English Forum (AMEF) / Ansar AlJihad Network 2010-03-19."

tisdag, december 20, 2011

Se dödslistan med egna ögon

Rättegången mot de tre män som anklagas för att ha planerat att mörda Lars Vilks inleddes i morse. Göteborgs-Posten och GT/Expressen rapporterar fylligt, företrädesvis om åklagarens föredragning. Den senare gör rubriker på att Vilks toppar en av al-Qaidas dödslistor. För den som är obekant med originaldokumenten, länkade nedanför, kan det låta osannolikt.

Men som bilden till höger visar hade verkligen det första numret av al-Qaidas nättidskrift Inspire en dödslista med Vilks i topp. Dödslistan avslutar tidskriftens stort uppslagna artikel The Cartoon Crusade.

Som synes lyder en av rubrikerna The Dust Will Never Settle Down, vilket är titeln på en predikan av Anwar al-Awlaki, där Lars Vilks nämns.

Dessa pusselbitar är betydelsefulla för åtalet. Förundersökningen visar att åtminstone en av de åtalade har al-Awlaki som husgud och att en åtalad har närstuderat Inspire.

Ett av beslagen är nämligen anteckningar, avskrivna ur artikeln What to bring and not to bring i nämnda nummer av Inspire, om hur man ska packa och vad man ska tänka på inför en attack.lördag, december 17, 2011

Åtalade för mordplaner på Vilks är ungdomsledare vid moské

Säkerhetspolisen och åklagaren tycks ha velat tona ner kopplingarna mellan dem som står åtalade för mordplanerna på Lars Vilks och Bellevuemoskén i Göteborg. När man beslagtog en dator från en föreningslokal i anslutning till moskén sade man till GT/Expressen att:

"Det var en husrannsakan som inte har skett i själva moskén utan en administrativ del av byggnaden". 
[...] 
"Säkerhetspolisen beklagar verkligen att vi ibland måste gå in i byggnader med religiös koppling. Det har skett med största möjliga respekt och hänsyn till församlingen".
Även åklagaren betonade att tillslaget rörde en "kontorslokal som tillhör en moské", som om det hela bara rörde sig om en tillfällighet.

Men förundersökningsprotokollet visar att de åtalade är aktiva i ungdomsarbetet vid moskén, i föreningen Mångkulturella Ungdoms Center (MKUC). En av de åtalade är föreningens ordförande.

Mångkulturella Ungdoms Center är en förening som bildades 2004, och har sitt säte i skuggan av SKFs gamla industrilokaler på Stallmästargatan 5 i Gamlestaden i Göteborg. Föreningen delar därmed adress med Islamiska Sunnicentret, det vill säga Bellevue Masjid - Bellevuemoskén. Namnet till trots är föreningen i huvudsak somalisk och islamisk. MKUC bedriver föreläsningar, kulturverksamhet, teologisk utbildning, idrott och läxhjälpsverksamhet. Varje vecka håller man fredagsföreläsning, och på affischerna anges att dessa äger rum i Bellevuemoskén. Och lika lite som MKUC är någon från Islamiska sunnicentret oberoende organisation är man fristående från mer etablerade grenar av svensk islam – tvärtom är föreningen medlem i Sveriges Unga Muslimer samt medlem i det islamiska studieförbundet Ibn Rushd, och har vidare erhållit bidrag från statliga Allmänna Arvsfonden (211.000 kronor år 2009) och Göteborgs stad (blygsamma 3.000 kronor 2010). Föreningen säger sig ha cirka 300 medlemmar.

I förhörsprotokollen framgår det vilken roll de åtalade har i föreningen och vilken roll föreningen spelar för de åtalades kontakter och umgänge:
"[AAM] berättar att han är ordförande i föreningen MKUC, Mångkulturella Ungdoms Center. Det betyder mycket ansvar då det är hans uppgift att se till att allt fungerar med bokningar och pengar. Det finns en kassör i föreningen men det är [AAM] som har hand om pengarna. Han gör t. ex olika inköp till föreningen. 
Det är i den föreningen som han har lärt känna [AWM], [MSS] och [Frisläppt]. De träffas på fredags- och helgbönerna i moskén. Det är mest där de umgås."
[...] 
"[AAM] uppger att de personer som var tillsammans med honom då de greps är nära vänner som brukar gå på samma moské som han själv. De muslimer som han själv och brukar vistas i moskén på fredagar. En av kamraterna är kurd. De är medlem i samma förening, MKUC, mångkulturella ungdomscenter. Detta är en ungdomsförening som finns i moskén. De brukar bland annat spela fotboll fredagar och lördagar. 
De som var tillsammans med [AAM] då de greps var [MSS], [Frisläppt] och [AWM]. 
[AAM] har känt [MSS] i nästan ett och ett halvt år. [AAMs] och [MSSs] fruar är kompisar. [MSS] brukar hjälpa till vid konferenser och liknande, vid föreningens temadagar. Det är mest via föreningen de lärt känna varandra. Vid temadagarna, som brukar äga rum i en lokal i Kortedala brukar [MSS] dela ut reklam, ta fram broschyrer, fixa mat, utsmyckning av lokalen etc. [AAM] är sällan hemma hos [MSS], man har inte den typen av umgänge som muslimer, man ses mest i moskén. 
På fråga om [AAM] och [MSS] brukar vara ute på stan svarar [AAM] att man mestadels ses i mosken. 
På fråga om [AAMs] relation till [Frisläppt] uppger [AAM] att han är sportledare i föreningen. [AAM] själv är ordförande i föreningen, vilket gör att de har en hel del gemensamt, de har nära kontakt, de är nära vänner. 
[...] 
[AWM] är före detta sportledare i föreningen, han har dock hoppat av föreningen. Han vill inte längre vara inblandad i föreningslivet. Han bor själv i gamlestan, nära föreningen, nära till moskén. Ibland hälsar [AAM] på honom, de träffas och umgås dock mest i föreningen. I moskén ses man på fredagarna och på helgerna. 
Föreningen ligger vid Generalgatan, samma gata som Bellevuemoskén. Föreningslokalen ligger i Bellevue. Det finns två byggnader vid Bellevuemoskén, i den ena ligger föreningslokalen. På andra sidan ligger Bellevuemoskén. Inne i föreningslokalen finns datorer, kontor, föreläsningssalar, där klasser kan studera arabiska, det finns ett rum där man lär sig hur man fixar datorerna. Biljardbord fanns tidigare men det slogs sönder, man flyttade då detta till en lokal i Hjällbo. [AAM] uppger att man låser rummet till datorerna, det finns en man som har en nyckel, det är mannen som är ekonomiansvarig, kassören. Man får ringa honom om man vill komma in i lokalen, [AR]. 
[AAM] tillfrågas vad han använder datorerna till, han uppger att han surfar, går in på olika sidor, man har ett nära samarbete med unga muslimer Stockholm, i olika former, man söker bidrag, har kontakt med olika studieförbund, föreningsarbete, samlar in pengar."
De åtalade är alltså ungdomsledare och bär ansvar för unga människors andliga och intellektuella utveckling inom det etablerade religiösa föreningslivet i Göteborg.

Den dator som beslagtogs hos MKUC (och som i förundersökningsprotokollet benämns "moskédatorn") innehöll nu inte något som var av intresse för utredningen. Datorn tillhör föreningen, och har använts av många besökare. I protokollet noteras dock:
"Vid något enstaka tillfälle har det anträffats bilder som i filsystemet döpts till Al-Shabab eller Mujaahidiin. Det går inte att klarlägga vem/vilka som sparat ned materialet."
Annat är det med föreningsordförandens hemdator. I förundersökningsprotokollet finns ett åtta sidor långt PM med de filmer, filer och bokmärken som Säkerhetspolisens utredare funnit anmärkningsvärda (exv: "Mujahid Yar from al Shabaab Mujahideen.mp4" – "Video med litet hjärntvättat barn som håller ett tal om jihad och att döda alla icke-muslimer"). Ordföranden förklarar listan i förhör, och även om förklaringen sannolikt är en lögn, är det intressant att se hur han menar att sådan jihadpropaganda är vanligt förekommande i föreningen.
[AAM] delges en lista på de filmer som finns på datorn som visar propaganda och rekryteringsfilmer för Al Shabaab, Jihad och Mujahedin.
[...]
[AAM] uppger att han visste att filmerna finns i datorn. Han har sett dem tidigare. [AAM] har jobbat med ungdomar i föreningslivet som brukar kolla på sådana saker. [AAM] får ibland filmer skickat till sig som de vill att han ska titta på. Vissa ungdomar skickar sådana filmer till andra ungdomar för att övertyga dem om att deras budskap är rätt. [AAM] brukar gå igenom sådant material för att ha koll på vad de skickar till varandra.
[...]
[AAM] räknar upp följande ur listan: Filmerna 1, 2 och 3 har en vän till [AAM] laddat ned. Han vill inte uppge vän denna vän är. Han laddade ned dem för att visa [AAM] att de finns. [AAM] uppger att anledningen till att hans vän vill visa dem för [AAM] är ”olika saker”. [AAM] uppger att de flesta av filmerna är propagandafilmer. Till exempel intervjuer med Shaikh Mukhtar A M Robow har [AAM] kollat på. Filmerna 10, 13, 17, 19, 20, 21, 23 uppger [AAM] att det är han som har laddat ned. Filmen nr 12 har [AAM] sett men inte laddat ned. Filmen 22 är [AAM] osäker på om det är han som laddat ned. Han har dock sett den. De övriga känner han inte till.
[AAM] får frågan om det är hans bookmarks som finns på datorn t ex alla föreläsningar av al-Awlaki. [AAM] uppger att han lyssnar på vissa föreläsningar som han har gjort. Inte alla.
Beslagtagen box med al-Awlaki,
utgiven av Abu Usama el Swede.
Motsvarande material, fast i ännu större mängd, finns även i datorer och mediespelare hemma hos [MSS].
FL1 undrar hur [MSS] som har en CD-samling med 173 eller 178 föreläsningar av Anwar al-Awlaki, som hade en iPod med dig den kväll du greps med 200 föreläsningar, om [MSS] mot den bakgrunden ser Anwar Al-Awlaki som en inspiratör. 
[MSS] uppger att det Anwar al-Awlaki berättar om i dessa föreläsningar är om Mohammeds liv, som är [MSSs] förebild. Annars hade han inte lyssnat på Anwar al-Awlaki om det inte handlade om Mohammeds liv. 
FL1 undrar om Anwar al-Awlaki är en martyr. 
[MSS] undrar om Anwar al-Awlaki är död. Han vet att det stått i tidningen men han tror inte på tidningarna utan att vi får vänta och se vad som hänt med honom.
Det är nu inte kriminellt att inneha jihadpropaganda i stora kvantiteter. Och det är vidare högst osäkert om bevisningen i förundersökningen kommer att räcka till en fällande dom, även om det kan anses bestickande med för hand avskrivna instruktioner om jihad från al-Qaidas tidskrift Inspire, rekognoscering vid och en att-göra-lista med tydlig koppling till konstmässan där man trodde Lars Vilks skulle framträda, nyinköpta knivar, etcetera.

Men det är ändå anmärkningsvärt att samtliga tre av de åtalade är (eller har varit tills nyss) ungdomsledare i en etablerad religiös förening. Även den fjärde person som greps, men som senare släpptes, är aktiv i föreningen. Och i utredningen förekommer dessutom ett femte namn, som arbetar i en ungdomsförening i Angered som fritidsledare.

Återigen får man intrycket att så kallade moderata muslimer, som ryms inom islams breda mittfåra, har svårt att se extremisterna.

I Rinkeby anställde moskén en ungdomsledare för verksamheten i Kreativhuset. Han, Yassin Ismail Ahmed, visade sig vara rekryterare åt somaliska terroriströrelsen al-Shabaab. Själva ordföranden för paraplyorganisationen Sveriges Muslimska Råd, Helena Benaouda, förnekade att hon sett några extremister. Det visade sig att hennes egen svärson i tur och ordning gripits i Somalia, i Pakistan och på väg mot Jyllands-Posten. Och nu, i Göteborg, visar det sig att de som misstänks ha planlagt mord på Lars Vilks är ledare i en ungdomsförening som är väl sedd medlem i både det stora studieförbundet Ibn Rushd och i ungdomsparaplyorganisationen SUM, och dessutom mottagare av offentliga medel.

Att Säkerhetspolisen och åklagaren tonar ner kopplingen mellan mordplanerna och det etablerade religiösa föreningslivet är politiskt begripligt. Det är känslig terräng. Men samtidigt sviker man då de föräldrar som intet ont anande släpper iväg sina barn till en miljö som i själva verket är extrem.

Vill du släppa iväg din tonåring på aktiviteter där ledarna står åtalade för att ha planerat heligt krig?

Göteborgsjihadisten Mirsad Bektasevics mamma berättade en gång för Sydsvenskan om hur hennes son blev aspirerande självmordsbombare:
Han var en vanlig tonåring som ägnade fritiden åt boxning. Men efter ett moskébesök förvandlades tillvaron för [Mirsad]. 
Han odlade skägg, gick till skolan i fotsid klädedräkt, vägrade att beröra kvinnor.  
Sedan fyra veckor sitter [Mirsad] fängslad i Sarajevo, anklagad för att ha planlagt ett självmordsattentat mot en västambassad. 
Gissa tre gånger vilken moské det gällde!

Så vitt undertecknad kan se har inte ens Göteborgstidningarna berört att de misstänkta är ungdomsledare. Det är tråkigt, för här finns en nyhet som både är politiskt brännbar och högst relevant för föräldrarna i läsekretsen. Och pressen behöver ju inte göra samma bedömning som Säkerhetspolisen.

måndag, december 12, 2011

Ny martyrbiografi över Mohamed Moumou

En ny martyrbiografi har publicerats i dagarna över Mohamed Moumou, den svenske medborgare som slutade sina dagar hösten 2008 som andreman i al-Qaida i Irak. Moumou blev förvisso redan strax efter sin död föremål för en officiell hyllningsfilm från al-Qaida i Irak, vilken faktiskt nämns i den nya texten. Den nya eulogin är en personlig minnesteckning av tiden i träningsläger i Afghanistan, där Moumou, tillsammans med några andra med svensk bakgrund, ska ha ingått ingått i den algeriska kontingenten.

Författaren kallar sig Abu Alaini Khorasani, och tycks vara i färd med att skriva ett större verk över de personligheter han ska ha kommit i kontakt med i al-Qaidas träningsläger i Khalden. Minnesteckningen över svenske Mohamed Moumou är nummer sju i den serie han har nedtecknat under året. Som tidigare meddelats behandlade del två en annan svensk medborgare, Redouane Laadjal (alias Abu Bilal Moataz), här hemma senast omskriven för sitt äktenskap med "fredsagenten" Ann Ferm i Umeå. Hans namn förekommer även i denna sjunde del.

Nedan följer martyrbiografin i sin helhet, bristfälligt översatt genom hjälp av google (bättre översättning mottages tacksamt).

Minnen 7, martyren Talha marockanen
I Allahs den barmhärtiges namn, tacka, prisa och välsigna Allah. Be om frid för dem som stridit för profeten och hans budbärare, familj och följeslagare, och följt dem i sanningen till domedagen, som profeten, skrattande i vänners lag, dödande fienden. 
Jag skriver denna krönika över en krigare jag lärde känna för länge sen, för att bringa glädjebudskapet om den som inte lät sig stoppas av att förlora sina nära och kära eller av att kompanjonen tre år senare dödades i Tora Bora, utan överlevde för att åter söka upp jihad i ett nytt land och bekämpa Allahs fiender amerikanerna och shiiterna. 
Sommaren 1996 reste marockanen Talha till Afghanistan. Han hade stött jihad i Algeriet från Sverige med sina bröder Jafar och Moataz. De stödde det heliga kriget i Algeriet med alla till buds stående medel, både materiellt och genom informationsspridning, och arbetade för att få GIA på rätt spår efter att rörelsen infiltrerats algeriska spioner. 
Talha och Jafar beslöt sig för att lämna Sverige för att fullfölja förpliktelsen att förbereda sig för jihad. De gav sig av på sommaren, och reste till Pakistan, och därifrån till Khost och Khalden. Jag frågade aldrig vilken väg de tog, men eftersom talibanerna ännu inte kontrollerade Jalalabad och Torkham reste de antagligen över Miranshah. När jag själv tog mig till Khalden tog det dock en månad eller två, minst. 
Med det skandinaviska landet i norr bakom sig påbörjade Talha och vännen Jafar de ansträngande dagliga övningarna under enkla förhållanden, ledda av lägrets befälhavare. 
Talha var ljus med ett kort skägg och av medellängd. Men exercisen, idrotten och de dagliga marscherna lyfte bort fettet och Talha var alltid bland de tio första att återkomma till exercisplanen efter en timme i fiendeterrängen, på fälten och sluttningarna runt lägret. 
Och efter exercisen ropade han alltid efter kocken: Hur står det till? Är allting klart? 
Det blev som en stående ordväxling mellan honom och kocken. Om det serverades bönor, så hette det att bönor är aldrig så goda som efter en övning. Och på Talhas fråga om hur frukosten är idag, så svarade kocken att "han står förnöjt och tvinnar mustascherna" menande att frukosten var utsökt. 
Man kunde alltid se Talha stå och skoja med kockarna och bagarna. Och fast afghanerna ville snåla med brödet hade Talha goda kontakter med bagarna. När brödet var slut kunde han ändå plötsligt leende plocka fram några skivor ur skjortärmen och säga åt Jafar att hålla tyst och inte skvallra. Han älskade verkligen mat, men vem gjorde inte det i Khalden? Vi kände matens välsignelse 
Men eftersom de var stora jämfört med mig, då jag vägde säkert femtio kilo mindre, räckte den portion som tillfredsställde min lilla mage inte för dem. 
Talha var en guds välsignelse för stämningen i lägret med sitt skämtlynne. Även när han var modfälld skämtade han, och han kunde skratta med alla, arab som inföding. Till och med när folk inte förstod språket – han sade bara "Nå, predika du, broder" och skrattade! 
Den rättfärdige Talha räddade sin broder Jafar en gång, när den senare begick ett misstag ute i fält. Som han berättade det själv för mig visste inte Jafar hur vapnet fungerade. När han skulle ladda ur gick vapnet av, vilket resulterade i ett brutet ben och ett stort köttsår. Han hade troligen glömt att säkra vapnet, vilket vi alla väl har råkat göra i början. Guds frid, Talha tog i alla fall Jafar snabbt – och när jag säger snabbt menar jag i alla fall två timmar, så svår är terrängen – till sjukhuset i Khost, och han remitterades sedan till Peshawar. Jafar var borta från Afghanistan länge. Behandlingen tog så lång tid som sex månader, eftersom han förlorat nästan tio centimeter av benets omkrets. 
Det hela ledde till att de algeriska bröderna var kvar ett år längre hos Abu Zubaydah och byggde upp sin organisation. Broder Talha lämnade sin sårade vän, återvände och tog upp träningen igen. Det tycks ha varit en lärorik tid under Abu Zubaydah. Talha påverkades mycket av vad som hade hänt hans broder och kollega. Han slutförde beslutsamt kursen i gerillakrigföring på två månader, trots dess svårighetsgrad och hans oro på det privata planet. Det blev vinter, och träningsledaren var en i högsta grad militärisk man som aldrig sågs le, och som aldrig pratade med andra i lägret. Han bara bad, och gick in till sina kvarter. Han agerade ofta på uppdrag av Sheikh Ibn al-Libi som lägrets ställföreträdande emir, och jag var rädd att prata med honom om mina farhågor om att jag inte skulle få avancera, då jag inte fullgjort kursens alla moment. 
Då uppmuntrade Talha mig, och med ett marockanskt talesätt gav han mig mod att tala med ledaren. Många vågade inte tala med den tyste och seriöse Abu Omar. Men jag försökte övertyga honom med mitt viktiga ärende, och han svarade: Gott, om gud vill. 
Jag kan knappt minnas hur länge vi väntade ute på lägrets gårdsplan när namnen ropades upp på de unga män som skulle få komma ut och bilda en egen styrka. När nästan alla hade blivit kallade, kom till sist mitt namn. Gud gjorde mig inte besviken efter min begäran, trots att jag var tämligen ny i lägret. 
Vi byggde ett separat logement för medlemmarna i denna särskilda grupp, skilt från resten av ungdomarna i lägret, som vi bara umgicks med i moskén. Vi följde ett särskilt program, i allt från plats i kön och tider i kantinen till träningspassen. Vi var halvt isolerade från lägret, och Talha delade rum med mig i två månader. Vi hade inte mycket tid för snack och umgänge, men när det dock blev tillfälle stod han i gruppens centrum och vi lyssnade på skämt. Rummet dominerades av den algeriska dialekten från de stora algeriska bröderna från Sverige, och de skämtade med bröderna från Mesopotamien. Men vi studerade också fatwor från de lärda och stöptes i artiklar av Abu Qatada och Abu Walid palestiniern, såväl som Abu Basir. 
Våra kunskaper berikades också av stunderna i moskén med Abu Abdullah al-Muhajir, med lektionerna i statskunskap och standarder, om avvikande sekter och andra föreläsningar av varierande slag. Han gillade inte våra sånger annat än ytterst sällan, och när han en gång skrattade med oss avbröt han sig och sade åt oss att hålla tyst och förklarade att för mycket skratt gör hjärtat stumt. Men varje gång jag bad om vägledning fick jag ett korrekt utlåtande som enade bröderna. 
Allahs barmhärtighet låg som en strimma av ljus över denna tid, och jag älskade det tionde som kom från en hemlig insamlingsorganisation, som hjälp med reservdelar, pengar och allt som kunde ge bröderna i lägret fördelar. 
Under denna period förde Abu Omar en hård regim där vi inte kunde få något som inte var absolut nödvändigt, och han hindrade oss om vi försökte. I den bittra kölden var det en yngling som värmde vatten för att tvätta sig på kvällen och på morgonen, men Abu Omar sade att varmt tvättvatten inte var tillåtet, fast vi visste att det fanns en källa i nere dalen. Vi höll tyst om saken, men Talha sade till honom. "Har Abu Omar sagt åt oss trolla bort källan? Att källan är förbjuden?" Talha skrattade. "Vid Allah, Sheikh, du vet att du måste säga det också i så fall." Abu Omar log och lämnade oss i fred. Talha skrattade, och gick följde sedan efter Abu Omar och bad honom att trolla lite med varmvattnet för att rå på en förkylning. 
Självfallet gjorde han inte så för att såra sina bröder, men för att han gillade att skämta i allt vi företog oss, och vi älskade Talha. 
Under den här perioden gick vår träning in i en fas som kallades nattlig räd mot fiendeläger. Bland de nya spreds ryktet, från emirens närmaste, att Khalden omringats av lokala stammar som skulle kunna anfalla när som helst, och annat som skulle skapa förvirring. Inte ens Abu Omar fick veta vilken natt det skulle kunna tänkas ske, det hela hölls bara på emirens nivå. En dag när vi var ute på marsch med proviant i packningen, och allt från lätta vapen till Dushka, Grinov, raketgevär och pansarskott, kom beskedet. Abu Omar delade upp oss i grupper, alla med var sitt vapenslag, och jag och Talha fick raketgevär. 
När det var mitt i natten trängde de första av oss in i lägret. De tog sig förbi vakterna på bägge sidor, och tog sig ner till flodbädden där de tände eld på några buskar. Det var signalen till oss utanför med raketgevär, och luftvärnsraketerna dånade i natten. Abu Omar sade åt oss att sikta över tälten, och Talha laddade på. När skottet gick en meter ovanför taket på biblioteket, inte långt från det tält där det sov grabbar inte äldre än sexton år, sade han till mig och Talha "Allahs måltid!" 
Abu Omar hade beordrat oss att göra attacken så verklig som möjligt för de unga, och sagt åt oss att prata en smula pashto som vi hade lärt oss. Men när Talha såg Abu Omar, och jag hade lobbat så nära huset och det var tydligt var explosionen hamnade, ropade han "Sheikh, du dödar dina bröder" och fast jag varit mån om att inte skada blev jag rädd att mitt handlande hade fått ödesdigra konsekvenser. Han sa åt oss att stanna på vår position och fortsätta räden, men det övertygade inte Talha och mig. Talha drog iväg en raket upp i skyn över bergen. Jag vet inte var jag själv sköt och blev rädd att någon skulle skadas, och för vad Abu Omar skulle säga. Men svaret blev "Allah siktar åt dig." 
Himlen över lägret lystes upp av allsköns anmmunition, eldar kantade floden, och när räden var över efter fem minuter kom de unga ut ur sina tält och logement. Förstås var deras befäl med dem, som hindrade dem från att komma ut innan elden upphört. 
Jag frågade Talha varför han skjutit över bergen. Han sade att jag hade varit nära att eliminera bröderna, men jag svarade att jag var säker på att inga hade träffats. "Jo, Allah räddade dem" svarade han med ett leende. 
Vi fick återgå till våra kvarter för en stunds vila innan det var dags att tvätta ur öronen. Talha älskade predikningarna med Abu Abdulla al-Mujahir och satt alltid nära Sheikhen, och han läste ofta efter honom i särskilda fraser, och ibland var det Talha som fick säga dem istället för Abu Abdullah. 
Talha var ingen stor talare. Han var välformulerad, men fåordig. Han var uppriktig, och orden hade betydelse. En natt gav Abu Omar oss i uppdrag att sköta varsin andakt efter eget hjärta. Den dag då det var Talhas tur vid podiet läste han en bön från Maghreb, lovprisade gud, bad för profeten och gav några råd. Men sedan blev han tyst. Sedan sade han att i vissa fall är tungans oförmåga det äkta uttrycket. Han  förblev tyst, och satte sig. 
Vi från Maghreb var inte de mest vältaliga. Många av de andra var studenter, skriftlärda eller präster, men vi kom från Europa och längtade efter jihad. 
Efter den här kursen, som var lång och hård, valdes Talha ut till den grupp som skulle till lägret i Jalalabad med Asadullah för att lära sig sprängämnen. Han råkade bli skadad när en vätska exploderade och blev ersatt av en kurd. Under tiden i Jalalabad kom vännen Moataz, en algerier från Sverige, också till Khalden. 
När utbildningen avslutats reste Talha åter till Sverige för att återse sina föräldrar, som han hade varit borta från i ett år. Han hade hustru och tre barn. De flesta bröderna han tränat med i lägret stannade kvar i Afghanistan efter att han rest, och anslöt sig till fronten eller till Sheikh Usama, Allah välsigne honom. 1999, jag kommer inte ihåg vilken månad, föll algeriern Moataz i främsta ledet i Kabul, och samma år reste Talha tillbaks till Pakistan och mötte upp i Jafars hus i Peshawar, ledsen att ha förlorat en vän. Men han hade med en gåva till mig från Sverige, en liten mobiltelefon, och vi umgicks alla tre. Och Talha lovade att gifta sin marockanska syster med Jafar, och han skickade efter henne, och jag vet inte om släktingarna känner till alla detaljerna om detta, men vad jag vill säga är att vi var de lyckligaste av människor hemma hos Jafar, med all marockansk mat! 
Och den dagen berättade Talha om sin son som trots sin låga ålder kände igen bilder på tyranner och kunde utbrista till sin fader hemma eller på gatan "Pappa, pappa, en avgudadyrkare!", och förklara att tyrannen ville förgöra oss. Och hur Talha när han såg på tv kunde visa sin son de värsta tyrannerna av arabernas tyranner och fråga honom "Känner du igen den mannen? En tyrann!" Och hur han inte kommenterade bilderna på gatan med annat än "arabtyrann!" 
Det var sista gången jag mötte Abu Talha marockanen. 
Vet ni vem det är, Talha marockanen? 
Det är det rytande lejonet i Mesopotamien som kämpat mot amerikanerna och deras allierade, de orena shiiterna. Omar al-Baghdadi hade ingen mer trofast, må Allah vara barmhärtig mot honom. 
Det är Abu Qaswarah, emiren i den norra sektorn av den marockanska Islamiska staten i Irak, som kämpade mot amerikanerna till sin död i Mosul tillsammans med några andra bröder. På den här länken kan ni se vad som sagts till hans minne.  
http://www.youtube.com/watch?v=vgRUVr5T-1k
Gud välsigne Abu Talha Qaswarah marockanen och min kompanjon som gick före honom i tron Moataz algeriern, martyr i Kabul, och Jafar algeriern, martyr i Tora Bora. Må de leva i det högsta paradiset! 
Amen, och be till Allah, Muhammed, hans familj och följeslagare.
Översättningen ovan är högst rudimentär, och bör inte användas för citat utan snarare ses som en möjlighet att snabbt få en översikt över innehållet vad beträffar namn, platser och tider. Nedan följer originalet hämtat från as-ansar.com.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه,, 
و الصلاة و السلام على الضحوك القتال صفوة المرسلين وخاتم النبيين و على آله و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين,,
الضحوك القتال صفة لنبي الرحمة ، يضحك لأصحابه و يقتل أعداءه 
و لما قررت كتابة هذه الذكرى عن مجاهد عرفته في زمن مضى كان ضحوكاً مع إخوانه لا ينفك يمازحهم و يدخل السرور و الغبطة على قلوبهم إلى أن ذهبت تلك الإبتسامة بمقتل أحد أحبابه و بعد ذلك بثلاثة أعوام قتل رفيق دربه الثاني على ذرى تورابورا ، وقد عاش بعدهم سنين يكابد ليلحق بأرض الجهاد مرة أخرى و يقاتل أعداء الله الأمريكان و حلفائهم الروافض . 
توجه طلحة المغربي إلى أفغانستان صيف سنة 1996 بعد أن كان مناصراً للجهاد في الجزائر من السويد مع إخوانه جعفر و معتز فقد كانوا يدعمون الجهاد في الجزائر بكل ما أتيح لهم من وسائل سواء أكانت مادية أم إعلامية إلى أن انحرفت الجماعة المسلحة عن مسارها و نهجت نهج الخوارج الزرق بعد أن اخترقت من قبل المخابرات الجزائرية,,
فقرر حينئذ طلحة و جعفر مغادرة السويد إلى أفغانستان لأداء فريضة الإعداد لقناعتهما التامة بفرضية الجهاد العينية ، فتوجها في صيف ذلك العام إلى باكستان و من ثم إلى خوست ثم خلدن و لم أسأل الإخوة عن الطريق الذي سلكوه أيامها لأن طالبان لم تكن تسيطر على جلال أباد و طورخم فأظنهم سلكوا طريق ميران شاه على أي حال فحين قدومي إلى خلدن وجدتهما هناك قد مضوا شهرا أو شهرين على الأقل
فملامح القادم من بلاد سكندينافيا شمال أوروبا قد ولت عن محيا طلحة و صديقه جعفر من كثرة التمارين الرياضية و الجهد المبذول يوميا ناهيك عن حياة التقشف المفروضة في معسكر خلدن 
كان طلحة أبيض البشرة لحيته الخفيفة قصيرة لا تطول ، متوسط القامة إلا أنه كان ممتلأ الجسم لكن التمارين الرياضية و الطابور اليومي ستأخذ من ذلك الشحم الكثير و سيصبح طلحة من العشرة الأوائل الذين يدخلون ساحة التمرين بعد ساعة من العدو الريفي بين السهول و الوديان المحيطة بخلدن 
و كان بعد التمرين ينادي الطباخ : نبي استازا كيف حالك ؟ هل كل شيء تمام ؟ ليس مشكل ؟
و كان يقصد بذلك ان كانت الفاصوليا لذيدة و كأنه خطاب مشفر بينه و بين الطباخ !!!
فما ألذ تلك الفاصوليا بعد التمارين الرياضية !
أما إذا كان الأخرس هو الطباخ فكان يقف له طلحة فيسأله بالاشارة " كيف هو الفطور اليوم ؟ " فيجيبه الأخرس بالاشارة " يفتل شاربه و يقبل إصبعيه " إشارة منه أن الفطور لذيذ 
كنت أنظر إلى طلحة يتفاعل مع الطباخين بكل حبور و يضحك معهم و كذلك كان يفعل مع الخبازين 
و لا أخفيكم يا شباب أن رائحة الخبز الأفغاني كانت تدوخ العقول و تجعلنا نريد أن نستزيد أكثر من الرغيف الذي كان حصة الواحد منا ، و طلحة كانت له "علاقات" خاصة مع الطباخين و الخبازين ، فحين كان يكمل رغيفه كان يخرج رغيفا آخر من تحت جعبته و يقول لجعفر " اسكت و لا تخبر أحدا ! " و هو يبتسم رحمهما الله كانا يحبان الأكل و من منا لم يكن يحب الأكل في خلدن ؟! فقد كنا نستشعر نعمة الطعام لقلته ( ابتسامة )
لكن لأنهما كانا سمينين بالمقارنة معي مثلاً فأنا وزني كان فوق الخمسين كيلوغرام بقليل إذن معدتي كانت صغيرة فما يشبعني أنا لم يكن ليشبع طلحة البتة ! 
المهم تلك من طرائف طلحة في المعسكر و كان رحمه الله كثير المزاح لم أره مرة في تلك الأيام مغموماً و حتى و إن كان حزيناً في قرارة نفسه كان يضحك ، و يضحك مع كل أحد سواء أكان عربياً أو أعجمياً سواء فهم الآخر نكتته أو لم يفهما و إن لم يفهمها يقول له " بعدين ستفهمها إن شاء الله أبشر أخي !" ثم يضحك 
و سيفجع طلحة لأول مرة في صديقه جعفر لأن هذا الأخير رمى على نفسه بالخطأ ، أثناء الحراسة ، كان تحت العريش و حسب ما روى لي جعفر نفسه أنه لم يعرف كيف خرجت الطلقة و اخترقت ساقه محدثة كسراً كبيراً في عظم ساقه و ثقباً كبيراً أيضا ، و أظنه نسي تأمين سلاحه و قد حدث لي نفس الشيء في بداية أمرى مع الإعداد إلا أن الله سلم ، فأخذ جعفر على جناح السرعة إلى خوست ، و طبعا حين أقول جناح السرعة فقد كانت مدة السفر ساعتين على الأقل لأن الطريق وعرة جداً ، و ذهب طلحة معه و أسعف أوليا في مستشفى خوست إلا أنه نقل إلى بيشاور و منذ ذلك الحين لم يعد جعفر إلى أفغانستان و دام علاجه أكثر من 6 أشهر لأنه فقد حوالي 10 سنتيميترا من عظم ساقه مما أدى إلى التسبب في عرجته و بقي في مضافة أبي زبيدة حوالي السنة إلى أن بدأ الإخوة الجزائريون ينظمون أنفسهم في جماعة فتقلد مسؤولية الإستقابل و التسفير في بيشاور ، يبدو أنه استفاد كثيرا من جلوسه كل تلك الفترة مع أبي زبيدة .
عودا لأخينا طلحة : رجع بعد أن ودع صديقه الجريح و استمر في تدريبه إلا أنه كان متأثراً جداً مما حدث لأخيه و رفيق دربه 
و حلت تلك الدورة التي جمعتني به لمدة شهرين و هي دورة حرب العصابات ، و كانت غاية في الصعوبة و الشدة على جميع المستويات
خاصة و أنها جاءت في فصل الشتاء ، و المدرب كان رجلاً عسكرياً بامتياز قليلاً ما كنا نراه يبتسم لا يتكلم مع أحد في المعسكر ، يصلي صلاته ثم ينصرف إلى غرفته ، كان غالباً ما ينوب عن ابن الشيخ في إمارة المعسكر 
و قد حدثته لأول مرة و كنت متردداً جداً لخوفي أن يقابل طلبي بالرفض لأني لم أكن أكملت جميع مراحل التدريب للحاق بتلك الدورة ، فشجعني طلحة أن أذهب للحديث معه قائلا لي " سير أصاحبي اهدر معاه ما غاديش ياكلك ! " بالعامية المغربية يقصد أن أذهب للحديث معه فإنه لن يأكلني إن تكلمت معه . و ذلك أن أبا عمر لم يكن أحد يجرؤ للتحدث معه لكثرة صمته و مهابته . المهم كلمته في الموضوع و حاولت إقناعه فقال لي "خير إن شاء الله "
و لا أذكر كم انتظرنا من الوقت فجمعنا في ساحة المعسكر و بدأ ينادي بأسماء الشباب الذين سيلحقون بدورته
ليخرجوا و يكونوا طابوراً مستقلاً ، فبعد أن نادى تقريبا جميع الأفراد ناداني فحمدت الله أنه لم يخيب طلبي رغم حداثة وجودي في المعسكر.
بنيت لنا غرفة خاصة جمع فيها جميع أفراد هذه الدورة الخاصة فكنا لا نخالط بقية الشباب في المعسكر و لا نجتمع معهم إلا في المسجد ، فكان لنا برنامج خاص سواء في توقيت الطابور و توقيت الطعام و توقيت التدريب فكنا في شبه عزلة عن المعسكر، إذن فقد كان طلحة معي في نفس الغرفة لمدة شهرين لكن لم يكن لنا وقت للسمر و تجاذب الحديث و حين تكون هناك فرصة كان هو من يتوسط الإخوة و يمازحهم و كنا نستمع لطرائفه و كانت قد غلبت عليه اللكنة الجزائرية من كثرة ما خالط الإخوة الجزائريين في السويد ، و كان يمازح الإخوة من بلاد الحرمين و يناقشهم في مسألة ولاة الأمور و غير ذلك من فتاوى علماء ذلك الوقت و كان متشبعاً بمقالات أبي قتادة و أبي الوليد الفلسطيني و كذا أبي بصير الطرطوسي .
ثم أثرى معارفه بتلك الحلقات التي كنا نحضرها في المسجد مع أبي عبد الله المهاجر ، من دروس في الحاكمية و التوحيد و الطوائف الضالة و غيرها من الدروس المتنوعة ، كان لا يحب سماع الأناشيد إلا فيما ندر 
و الغريب في الأمر أنه كان أكثرنا ضحكا ثم يتوقف عن الضحك فيقول آمرا " أسكت كثرة الضحك تميت القلب "! 
كان خفيف الظل رحمه الله أحبه كل من عاشره ، و استنصحه كل من احتاج إلى نصح فقد كان ذا رأي سديد 
كان يصالح بين الأخوين إذا تنازعوا ، جواد اليد لا يبخل على أحد و يتصدق سراً و سباقاً إلى المساهمة بماله في كل ما يجلب النفع للإخوة في المعسكر.
و في تلك الدورة كان أبو عمر انتهج سياسة عاملا بالآية " لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم " فكان كلما طلب منه شيء منعه عنا ، ففي ذلك البرد القارس كان الشباب يسخنون الماء للوضوء ليلاً و في الفجر ، فعلم ذلك أبو عمر فبينما و نحن مجتمعين معه قال لنا " ممنوع تسخين الماء للوضوء ، توضؤوا بماء السيل ! " و كنا نعلم أن هناك عين تصب في الوادي تخرج الماء دافئاً فسكتنا عن ذلك ، إلا أن طلحة قال له " أخي أبا عمر لكن مسموح لنا أن نتوضأ من العين !؟ " فأجابه " حتى من العين ممنوع ! " فضحك طلحة و قال له " و الله يا شيخ كنت أعلم أنك ستقول لنا ذلك ! " فابتسم أبو عمر و تركنا ، و هجمنا على طلحة نعاتبه و هو يضحك 
و بعدها ذهب عند أبي عمر يطلب لنفسه الإجازة أن يتوضأ بالماء الساخن لأنه مريض بالبواسير ( ابتسامة ) 
و طبعا فإنه لم يفعل ذلك قصد إيذاء إخوانه الا أنه كان يحب الطرفة في كل شيء لذلك لم نجد في أنفسنا من طلحة شيء لأننا كنا نحبه .
و إبان تلك الدورة دخلنا في تدريبات ما يسمى بالغارة على معسكر العدو ليلاً ، فلم يعلم أبو عمر إلا أمراء المعسكر ليحدثوا في مجموعات الجدد نوعاً من القلق : أن خلدن محاط بقبائل من البدو الذين قد يهاجموه في أية لحظة لينهبوه و غير ذلك من الكلام الذي يحدث نوعاً من الإرتباك عند الجدد ، لكن ليلة الغارة بقيت سرية بين الأمراء فقط ، فخرجنا يوماً في مسيرة مزودين بطعامنا و أسلحتنا المتنوعة الخفيفة و المتوسطة من مضاد للطائرات و دوشكا و غرينوف و مضادات الدروع 
قسمنا أبو عمر إلى مجموعات كل مجموعة لها سلاحها فكنت مع طلحة على الآر بي جي ، فلما تسلل الشباب بعد منتصف الليل إلى المعسكر سيطروا على الحراس من كلا الجهتين و كانا حارسين جديدين فكبلاهما و أغمضوا عينيهما ثم دخلت مجموعة الحرق التي أحرقت بعض الشجيرات على ضفتي السيل ( الغدير ) و لما أعطيت لنا الإشارة بالرماية و طبعا بدأ مضاد الطائرات يزأر في ذلك الليل الهادئ بطلقاته المضيئة أمرني أبو عمر أن أرمي فوق الخيام ، فوضع طلحة القذيفة في سبطانة الآر بي جي و نشنت من خلال الدربين الليلي فوق المكتبة بمتر واحد و ليس بعيد عن خيمة كانت تضم شباباً لا تتعدى أعمارهم 16 عشر سنة ، فقال لي طلحة " والله غير جبتها فالخيمة !! " 
كان أبو عمر قد أمرنا أن نجعل الشباب يظنون أنها غارة حقيقية ، و قال لنا أن نتحدث بالقليل من البشتو الذي تعلمناه .
فلما رأى أبو عمر أني رميت قريباً جداً من السكن قال لي و قد رأى مكان انفجار القذيفة " يا شيخ قتلت إخوانك ! " و هو يعلم أني لم أصب أحداً بضرر لكنني ارتعبت و خشيت أن أكون قد فعلت ما لا يحمد عقباه فهممت بالذهاب إلى المكان فقال لي " ابق مكانك وواصلوا الغارة " لكن ذلك لم يطمئنا أنا و طلحة ، ثم أعطيت القاذف لطلحة فرمى لكنه رمى فوق الجبل و ذهبت القذيفة في السماء لا ندرى أين نزلت ، و قد فعل ذلك من شدة خوفه أن يصيب أحداً ، فما سمع من أبي عمر إلا " الله يهديك وين رميتها !؟ " 
انتهت تلك الغارة في أقل من خمس دقائق أضاءت فيها سماء المعسكر بكل أنواع الذخيرة و بالنيران التي أوقدت جنبات السيل ، خرج الجدد مذعورون من خيامهم و غرفهم وطبعاً كان معهم مدربيهم الذين أمروهم بعدم الخروج حتى ينتهي " القتال " .
فقلت لطلحة " لماذا رميت فوق الجبل ؟ " فقال لي " انت مسخوط بغيتي تسالي مع الإخوة " يعني أنني شقي و كنت على وشك القضاء على الإخوة فأضحكني و قلت له " لا يا أخي لقد كنت متيقناً من تنشيني و أني رميت بعيداً " فقال لي مبتسماً " نعم نعم ! الله حفظ " فانصرفنا إلى الغرفة لأخذ قسط من الراحة قبل أذان الصبح . 
و كان طلحة يحب دروس أبي عبد الله المهاجر فيسرع ليأخذ مكاناً قريباً من الشيخ الذي كان يردد دائماً هذه العبارة " و دون ذلك خرط القتاد " و أحيانا كان طلحة هو الذي يقولها بدلا من أبي عبد الله.
لم يكن طلحة خطيباً مفوهاً بل كانت كلماته قليلة لكنها صادقة مؤثرة ففي ليلة من ليالي تلك الدورة و كان أبو عمر أمرنا أن نحضر كل حسب دوره و يومه موعظة و كان ذلك اليوم يوم طلحة فقام عند المنبر بعد صلاة المغرب فحمد الله و أثنى عليه ثم صلى على نبيه و سلم فأعطى بعض النصائح فسكت ثم قال " و في الجعبة كتير لكن الله غالب عجز اللسان عن التعبير " فسكت ثم جلس ،
و نحن أهل المغرب العربي لم نكن أهل خطابة كأهل الجزيرة فكثير منهم كانوا طلاب معاهد دينية و بعضم تلاميذ مشايخ و علماء أما نحن فأغلبنا جاء من أوروبا ممن تاب الله عليهم ثم نفروا إلى الجهاد .
بعد أن أنهينا تلك الدورة الطويلة و الشاقة كنت مع طلحة في المجموعة التي أختيرت للحاق بجلال أباد و معسكر أسد الله فتدربنا في دورة على المتفجرات و حدث أن بترت يد أسد رحمه الله في انفجار لمادة سائلة ثم عوضه أحد الإخوة الأكراد .و خلال وجوده في جلال أباد جاء صديقه معتز الجزائري من السويد ليلتحق بمعسكر خلدن ثم بعد أن أنهى طلحة تلك الدورة سافر إلى السويد ليلحق بأهله بعد أن قضى زهاء السنة بعيداً عنهم ، فيومها كان لطلحة ثلاثة أطفال ، و بقيت في أفغانستان بعد أن سافر معظم الإخوة الذين شاركوا في تلك الدورات ، و منهم من التحق بالخط الأول في كابل أو التحق بالشيخ أسامة رحمه الله. و في عام 1999 لا أذكر بالضبط أي شهر قتل معتز الجزائري في الخط الأول في كابل و في تلك السنة رجع طلحة إلى باكستان و ألتقيت به في بيت جعفر في بيشاور و كان حزيناً لفقد صديق عزيز عليه لكنه جاءني بهدية من السويد و كانت هاتفاً نقالاً صغيراً ، فتجاذبنا الحديث نحن الثلاثة ، و كان لطلحة فضل في تزويج جعفر الجزائري رحمه الله من أخت مغربية فهو من أرسل تلك الأخت أو جاء بها و لعلها من أقاربه لا أعرف تفاصيل هذا الأمر ، المهم أني كنت أسعد الناس حينما كان جعفر يستضيفني في بيته فقد كان الطعام مغربياً !
و في ذلك اليوم حدثنا طلحة عن ابنه و كيف أنه رغم صغر سنه كان يعرف صور الطواغيت فيقول لأبيه و هو في الشارع " أبي أبي شوف شوف الطاغوت ! " فيقول له طلحة " اسكت آولدي واش بغيتي تباصينا " يعني أن اسكت أتريد أن تهلكنا ! و ذلك أن طلحة حينما كان يشاهد الأخبار فيظهر طاغوت من الطواغيت العرب على الشاشة يقول لإبنه " هل عرفت ذلك الشخص يا ولدي؟ إنه طاغوت! " و لا يعلق صورهم في الشوارع إلا الطواغيت العرب !
كان ذلك آخر لقاء لي بطلحة المغربي
هل عرفتم من هو طلحة المغربي ؟
إنه ذلك الأسد أسد الأطلس الذي زأر في بلاد الرافدين و قاتل الأمريكان و حلفائهم الروافض الأنجاس و لا أزيد فقد رثاه أمير المؤمنين أبي عمر البغدادي رحمه الله
إنه أبو قسورة المغربي أمير القاطع الشمالي بدولة العراق الإسلامية الذي قاتل الأمريكان إلى أن قتل هو و بعض إخوانه في الموصل فأترككم مع هذا الرابط لتتعرفوا إليه أكثر مما قلته عنه في هذه الذكريات
http://www.youtube.com/watch?v=vgRUVr5T-1k
رحم الله طلحة أبي قسورة المغربي و ألحقه بأخويه و رفيقي دربه الذين سبقوه بالإيمان معتز الجزائري شهيد كابل و جعفر الجزائري شهيد تورابورا ، و أسكنهم جميعا الفردوس الأعلى على سرر متقابلين
آمين آمين آمين
و صل اللهم على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
ذكرياتي 1 || بقلم أحد الذين منّ الله عليهم بالجهاد في خراسان ||
ذكرياتي 2 " الأمير أبو بلال معتز الجزائري رحمه الله " 
ذكرياتي 2 " الأمير أبو بلال الجزائري رحمه الله "تتمة"
ذكرياتي 3 " الخاتمة " قصة الأمير إبن الشيخ الليبي رحمه الله "
ذكرياتي 4 " الأمير أبو سليمان أسد الله الجزائري رحمه الله"
ذكرياتي 4 " الأمير أبو سليمان أسد الله الجزائري رحمه الله"
ذكرياتي5" الأمير صلاح الدين المغربي رحمه الله"
ذكرياتي 6 " الشهيد أبو الشهيد المغربي "