fredag, december 23, 2011

Säpo: Därför hotas Lars Vilks

Säkerhetspolisen har författat ett informativt PM som ger en bakgrund till åtalet mot de tre män som anklagas för att ha planerat att mörda Lars Vilks. Den 14 sidor långa skriften handlar inte alls om de åtalade eller deras gärning. Istället ger man här en översiktsbild över några sentida strömningar inom jihadismen, pekar ut de centrala ideologerna och aktörerna, samt placerar in betydelsen av Lars Vilks och hans likar i det hela (dessutom finns en rik notapparat).

Sammantaget utgör promemorian något av det mest koncisa som skrivits om ämnet på svenska. Det vore således synd att låta den falla i glömska i det stora arkiv dit förundersökningsprotokoll förpassas, varför Säpos PM blir julläsning här på bloggen. Stort tack till "Analytiker 4057 5834" och God jul!


"0105-K079-11 
SÄKERHETSPOLISEN PM 
Analytiker 4057 5834 
Datum 2011-11-08 
Underlag om våldsfrämjande islamism och uppfattade kränkningar av islam 
Våldsfrämjande islamistisk radikalisering och ideologins roll 
Begreppet våldsfrämjande radikalisering syftar här till den process när en person eller grupp börjar främja olagligt våld i politiskt syfte. Det aktuella främjandet kan ta skilda uttryck, från att verbalt uppmana andra till att utföra våldshandlingar och attentat, skilda verksamheter som logistiskt och finansiellt stöd till terroristgrupper, till att delta i planering, förberedelse och genomförande av terrorattentat. Våldsfrämjande radikalisering går att urskilja i skilda religiösa och kulturella sammanhang både i historia och i nutid. 
Generellt beror våldsfrämjande radikalisering på upplevda orättvisor eller kränkningar, vilka kan ha en reell grund, en våldsförespråkande ideologi som pekar på orättvisor, förklarar deras orsak och vad som bör göras för att åtgärda orättvisorna, samt ett socialt sammanhang där ideologin internaliseras till den grad att individer eller grupper mobiliseras till våldsfrämjande handlingar. Med ideologi avses i detta sammanhang enkla eller invecklade läror, traditioner eller system av idéer. Ideologi går att finna i symboler, korta slagord, sångtexter och skilda typer av berättelser och läror. 
Ideologin är en nödvändig faktor i våldsfrämjande radikalisering och terrorism, antingen på individ- eller gruppnivå. På en mer detaljerad nivå manifesteras våldsfrämjande radikalisering på skilda sätt, både på individ- och gruppnivå, exempelvis kan det ibland finnas en karismatisk ledare som genom undervisning och mentorskap driver på radikaliseringen. I vissa fall existerar etablerade terrornätverk som söker rekrytera individer till utbildning för våldshandlingar eller för att delta i attentat. Ideologins betydelse varierar mellan individer. Ideologin kan inspirera till och intensifiera avsikt att delta i terrorism, men den kan även fungera som legitimering av våldshandlingar som till stor del har andra orsaker. Ideologin är dock så gott som alltid en faktor i valet av måltavla i ett terrorattentat, antingen på individ- eller gruppnivå. 
Våldsfrämjande islamistisk ideologi utgör en liten minoritet av alla muslimska ideologiska och religiösa texter och läror som exempelvis finns tillgängliga på Internet. Det stora flertalet muslimska religiösa lärare och ideologer propagerar inte för våld och många tar aktivt avstånd från våldsfrämjande tolkningar av islam. 
En betydande del av de mest dödliga attentat som genomförts i världen under de senaste tio åren har motiverats eller legitimerats med en våldsfrämjande islamistisk ideologi som kan betecknas som al-Qaidainspirerad.1 Al-Qaida uppstod under 1980-talet som en av flera organisationer som bedrev våldsamt motstånd mot den sovjetiska invasionen i Afghanistan. När kriget i Afghanistan var slut sökte sig al-Qaidas heliga krigare till andra platser där islam och muslimer ansågs stå under anfall eller utsattes för orättvisor. Motståndet organiserades antingen mot uppfattade illegitima regimer i muslimska länder, som Algeriet, eller mot icke-muslimsk aggression mot muslimer, exempelvis i Bosnien och Tjetjenien. 
Under 1990-talet uppstod i al-Qaidainspirerade kretsar även en central idé om att slå till mot de icke-muslimska fienderna på deras egen mark. Attentaten i USA 11 september 2001, Madrid 11 mars 2004 och London 7 juli 2005 är konsekvenser av denna idé. Denna tanke blir grunden för det som idag kan betecknas en al-Qaidainspirerad global social rörelse. Denna rörelse är inte ett sammanhållet globalt nätverk eller organisation, utan hålls samman av en ideologi och ett antal lokala eller regionala nätverk, som delvis knyts samman genom officiella deklarationer av allianser och personliga kontakter. Sådana personliga kontakter kan etableras via Internet, sociala nätverk i hemlandet eller genom resor till konfliktzoner som Somalia, Irak och Afghanistan där syftet är att utbildas eller delta i våldshandlingar. 
Det finns både gemensamma drag och debatter inom al-Qaidainspirerad ideologi. Ett centralt och gemensamt drag är att begreppet jihad (strävan) tolkas som en individuell plikt för alla muslimer att delta i väpnat motstånd mot islams fiender. De islamiska traditionerna om jihad som primärt en andlig strävan att leva som god muslim och medmänniska kritiseras inom al-Qaidainspirerad våldsfrämjande islamism, där jihad främst – och ibland endast – handlar om väpnad kamp. Variationer och inre debatter handlar om hur kampen bäst ska föras, vilka måltavlor som ska prioriteras och hur det muslimska samfundet ska styras. 
Denna våldsfrämjande ideologi sprids på skilda sätt. Dels sprids ideologin i möten ”offline” mellan personer, exempelvis under föreläsningar. Dels sprids den på Internet, både på ett stort antal passiva webbsidor (med text, ljudfil och filmklipp) och på forum där personer kan kommunicera och utbyta åsikter med varandra. Det finns ett antal inflytelserika ideologer som formulerat sina versioner av al-Qaidainspirerad ideologi, vilka nästan alltid sprids via Internet. Liknande ideologiska tankegångar kan även förmedlas av anonyma skribenter eller på chatforum. 
Storskaliga kontra småskaliga attentat 
Det finns en växande ideologisk tradition inom den al-Qaidainspirerade rörelsen som diskuterar strategiska, operativa och taktiska spörsmål. Det gäller exempelvis hur målet med rörelsen ska definieras, om det är överlevnad och effektivitet som ska prioriteras eller om dogmer och renlärighet är det viktigaste samt hur största möjliga framgång ska nås.2 
Allt fler framträdande ideologer propagerar för att al-Qaidarörelsen bäst för sin kamp som decentraliserade enheter som på hemmaplan med småskaliga attentat ska besegra fienden. 
Den kanske viktigaste ideologen i detta sammanhang är Abu Musaab al-Suri som skrivit en text på 1600 sidor om hur det globala muslimska motståndet mot islams fiender bäst ska bedrivas. Denna text har cirkulerat på Internet sedan början av 2005. Al-Suri menar att kampen ska bedrivas ledarlöst av små självstyrande enheter. Motsvarande synsätt har därefter förespråkats av bland annat Anwar al-Awlaki från 2009, tidskriften Inspire från 2010 (se nedan för dessa), AQAP:s (al-Qaida in the Arabian Peninsula; ett våldsfrämjande islamistiskt nätverk i Jemen) tidskrift på arabiska (Sada al-Malahim) under 2009 och 2010, men även andra engelskspråkiga språkrör för al-Qaidas ideologi, som Adam Gadahn bland annat under 2010.
Denna utveckling mot småskaliga attentat innebär inte att al-Qaidainspirerade aktörer har övergivit ambitionerna att genomföra storskaliga attentat. Dessutom är skiljelinjen inte skarp mellan storskaliga och småskaliga attentat – både avseende omfattning av förberedelser och målval. Exempel på småskaliga attentat är när en individ eller en liten fristående grupp planerar att döda en person som ses som en fiende. Exempel på storskaliga attentat är när en grupp, kanske med hjälp från nätverk i utlandet, planerar att genomföra koordinerade bombningar mot civila mål. Det finns exempel på båda typer av planeringar på senare år i Europa.4 
Kränkningar av profeten Muhammed som motiv i attentatsplaner 
De huvudsakliga kategorierna av ideologiska motiveringar och legitimeringar av våldsdåd bland al-Qaidainspirerade aktörer är att dessa genomförs som försvar mot eller vedergällning för:
 1. att islam står under våldsamt anfall från den icke-islamiska världen (t.ex. USA:s invasioner av Irak och Afghanistan, Israels bildande på muslimsk mark, Indiens styre över Kashmir samt regimer i muslimska länder som inte anses följa sann islam), eller/och
 2. att personer kränker islam som religion och dess symboler (t.ex. karikatyrer av profeten Muhammed, skändningar av skriften Koranen).
Motivet om försvar mot anfall mot muslimer har från begynnelsen haft central betydelse och kvarstår som bevekelsegrund hos al-Qaidainspirerade grupper och individer för våldsdåd, men detta motiv har alltmer kompletterats av motivet kring kränkningar. Mordet i Nederländerna i november 2004 på Theo Van Gogh, som producerade en islamkritisk film, är antagligen det första viktiga exemplet på hur upplevda kränkningar motiverat en al-Qaidainspirerad person, som ingick i ett holländskt nätverk av likasinnade, till att genomföra en våldshandling.
I och med den globala uppmärksamheten först från 2005 kring dansken Kurt Westergaards karikatyrteckningar av profeten Muhammed, och sedan från 2007 även svensken Lars Vilks teckning av profeten Muhammed som rondellhund, har just Skandinavien kopplats samman med kränkningar av islam. Tidningar i andra länder, bland annat i Europa, har också publicerat dessa karikatyrer eller teckningar. Ett antal misslyckade eller avvärjda attentatsplaner i Europa och Nordamerika, efter mordet på Theo Van Gogh, har troligen delvis motiverats av upplevda skandinaviska kränkningar av profeten Muhammed:
 1. I juli 2006 genomförs ett attentatsförsök i Tyskland mot tåg vilket delvis motiveras som vedergällning för Muhammedkarikatyrerna som första gången publicerades 2005 i den danska tidningen Jyllandsposten. Attentatsförsöket misslyckas då sprängladdningarna inte detonerar.6
 2. I september 2006 grips nio personer i den danska staden Odense, misstänkta för att planera attentat mot olika mål i Danmark. Tre av dessa personer döms för brott. Sju månader före gripandet säger en av de dömda på Internet att han avser att döda konstnären bakom Muhammedkarikatyrerna.7
 3. I februari 2008 grips tre personer i Århus, Danmark, misstänkta för att planera att döda Knut Westergaard. De två tunisier som grips utvisas medan dansken släpps på fri fot kort efter gripandet.8
 4. I oktober 2009 griper amerikanska myndigheter två män, Tahawwur Hussain Rana och David Coleman Headly, misstänkta för att planera terrorattentat mot Jyllandsposten.9
 5. I oktober 2009 griper amerikanska myndigheter Colleen LaRose för att, tillsammans med personer bland annat på Irland, ha planerat mord på Lars Vilks. Individerna i Irland grips i mars 2010.10
 6. I januari 2010 tar sig en med yxa beväpnad person med kopplingar till den somaliska islamistiska terrororganisation al-Shabaab in i Knut Westergaards hem i syfte att döda honom. Westergaard lyckas låsa in sig i ett rum och larma polis som sedan griper förövaren.11
 7. I maj 2010 utsätts Lars Vilks hem för ett brandattentat. Kort därefter grips två personer som är bröder. De åtalas och döms därefter i Tingsrätten för försök till mordbrand. Hovrätten fastställer slutligen fängelsedomarna på två respektive tre års fängelse.12
 8. I juli 2010 grips tre personer i Norge, vilka misstänks för att planera bombattentat mot flera mål, däribland Jyllandsposten i Danmark.13
 9. I september 2010 utlöser Lors Doukaev av misstag en sprängladdning i ett hotell i Köpenhamn som troligen är avsedd att skickas med brev till Jyllandsposten.14
 10. I december 2010 genomför Taimour Abdulwahab ett attentat i centrala Stockholm. Endast han själv dör. I de ljudfiler han skickade med e-post strax före attentatet nämner han Lars Vilks i negativa ordalag.15
 11. I december 2010 grips fyra personer i Danmark och en person i Sverige misstänkta för att planera attentat mot Jyllandspostens lokaler i Köpenhamn. Fyra av personerna är bosatta i Sverige.16
 12. I september 2011 skickas Kurt Westergaard hem i förtid av norsk säkerhetstjänst under ett besök i Oslo. En man stoppas av polis misstänkt för att planera attentat mot Westergaard men släpps direkt.17
Abdallah Azzam 
Abdallah Azzam (1941–1989) är en av förgrundsgestalterna i al-Qaida och en av de viktigaste ideologerna i nutida våldsfrämjande islamism. Han studerade både i Damaskus och Kairo och blev under 1970-talet själv universitetslektor i Jordanien. Han var under denna tid även aktiv medlem i Muslimska brödraskapet. Under 1980-talet verkade han som organisatör och ideolog för det internationella muslimska motståndet mot den sovjetiska ockupationen av Afghanistan. Med Pakistan som bas grundade han tillsammans med Usama bin Laden den rörelse som kom att bli al-Qaida. Enligt Azzam är det varje muslims individuella plikt att delta i våldsam kamp för att försvara muslimskt territorium som står under anfall från icke- muslimer. En av de viktigaste våldsförespråkande ideologiska texterna som Abdallah Azzam skrivit är Join the Caravan (1987).18 
Anwar al-Awlaki 
Anwar al-Awlaki var fram till sin död i september 2011 en globalt inflytelserik våldsfrämjande islamistisk ideolog. Hans religiösa och politiska ideologiska tal, lektioner och texter spreds på otaliga webbsidor och han kom på senare år att direkt inspirera ett antal personer till attentat, attentatsförsök och attentatsplaner som avvärjdes. Hans föreläsningar behandlade allt från generella religiösa levnadsfrågor till uppmaningar att ta till våld. Delvis uppvuxen och utbildad i USA, kunde han effektivt anpassa sitt budskap till en publik både i väst och i resten av världen. 
Anwar al-Awlaki föddes 1971 i New Mexico, södra USA. 1991 återvände han med sin familj till Jemen där han senare kom att studera islam. 1991 återvände han till USA för att studera vid Colorado State University och började 1994 att arbeta deltid som imam. Tre av attentatsmännen i de kommande 11 septemberattentaten närvarade under denna period vid hans predikningar, men det är oklart om al-Awlaki vid denna tid var våldsförespråkande. Anwar al-Awlaki flyttade 2002 till Storbritannien där han predikade och gav föreläsningar och 2004 bosatte han sig i Jemen och började föreläsa vid en islamisk högskola som leddes av en person med misstänkta kopplingar till terrorister. Anwar al-Awlaki fängslades 2006 av jemenitiska myndigheter, misstänkt för att ha deltagit i planering att kidnappa en amerikansk militärattaché.19 
Anwar al-Awlaki släpptes ur fängelse efter 18 månader och från och med denna tidpunkt började han öppet och otvetydigt att förespråka våld mot islams fiender. Al-Awlaki hade vid denna tid kontakt med personer i AQAP (al-Qaida in the Arabian Peninsula), men fungerade trots detta troligen främst som våldsfrämjande ideolog med global räckvidd. Det var vid denna tidpunkt som han gav talet ”The Dust Will Never Settle Down”. 
I detta tal omnämns både de danska och svenska karikatyrkontroverserna och Lars Vilks nämns vid namn en gång. Vidare innehåller talet en mängd utläggningar om och exempel på när det är legitimt att döda personer som på olika sätt kränkt islam eller profeten Muhammed. Anwar al-Awlaki tar stöd hos en historisk författare och uttolkare av islam, Ibn Taymiyah, och menar att det är en plikt för muslimer att döda den som förbannar/plågar (curse) profeten Muhammed och att detta brott är det värsta av alla brott. Just den svenska karikatyrhändelsen, menar al-Awlaki, är den värsta form av förbannande/plågande av Muhammed. Al-Awlaki säger inte rätt ut att Lars Vilks bör dödas, men talet är ändå i sin helhet att betrakta som en argumentation för att det är legitimt och till och med en plikt för muslimer att döda dem som kränkt islam, däribland Lars Vilks.20 
Anwar al-Awlaki har figurerat i utredningar av flera terrorattentat, attentatsförsök och avvärjda attentatsplaner i Europa och Nordamerika:
 1. I november 2009 dödar Nidal Malik Hasan tretton personer med ett skjutvapen på Fort Hood militärbas i Texas. Han hade 2001 närvarat vid en predikning av Anwar al-Awlaki. Dessutom hade han tiden före attentatet direkt kommunicerat med Anwar al-Awlaki via e-post.21
 2. I december 2009 försöker Umar Farouk Abdulmutallab detonera en sprängladdning ombord på ett passagerarplan mellan Nederländerna och USA. Abdulmutallab hade återkommande kontakt med Anwar al-Awlaki via Internet. Vidare besökte Abdulmutallab Jemen och utbildades där för attentatet och träffade då möjligen Anwar al- Awlaki personligen.22
 3. I maj 2010 försöker Faisal Shazhad detonera en bilbomb på Time Square i New York, men attentatet misslyckas och han grips. Shazhad har i förhör berättat att han inspirerats av Anwar al-Awlakis tal som finns tillgängliga på Internet.23
 4. I maj 2010 knivhugger Roshonora Choudhry den brittiske parlamentsledamoten Stephen Timms. Choudhry hade – enligt idag tillgänglig information – inga kontakter med andra våldsfrämjande islamister utan radikaliserades genom att framför allt lyssna på Anwar al-Awlakis predikningar på Internet. Choudhry angav i förhör att även al-Qaidaideologen Abdallah Azzam haft betydelse för hennes beslut att försöka döda Stephen Timms.24
 5. I oktober 2010 hittas en sprängladdning på East Midlands Airport som är avsedd att detonera i ett flygplan på väg till USA. Hjärnan bakom attentatsförsöket är troligen Ibrahim Hassan al-Asiri som står i kontakt med Anwar al-Awlaki.25
 6. I december 2010 grips Mohamed Osman Mohamud av FBI efter en så kallad ”sting-operation” där en FBI-agent agerat medgärningsman. De hade tillsammans planerat ett bombattentat vid invigningen av ett offentligt julgransträd i Portland, Oregon, i USA. FBI misstänker att Mohamed Osman Mohamud inspirerades av Anwar al-Awlaki.26
 7. Juli 2011 grips Naser Jason Abdo av amerikansk polis. Bland hans tillhörigheter återfinns skjutvapen och sprängmedel. Han misstänks för att ha planerat att upprepa Nidal Malik Hasans attack mot Fort Hood och har enligt uppgift nämnt Anwar al-Awlakis namn i förhör. Vidare återfanns en artikel av tidningen Inspire bland hans ägodelar.27
Tidskriften Inspire 
Inspire gavs ut från Jemen i sju nummer före dess upphovsman Samir Khan – även han delvis uppväxt i USA – dödades. Inspire var en snyggt producerad och globalt uppmärksammad engelskspråkig islamistisk våldsfrämjande tidskrift där tal och skrifter av bland annat Usama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, Anwar al-Awlaki och Abu Musaab al-Suri publicerades. Vidare hyllades våldsam kamp och personer som deltagit i eller försökt utföra attentat, som Nidal Malik Hasan, Umar Farouk Abdulmutallab, Faisal Shazhad, Roshonora Choudhry och Taimour Abdulwahab. Tidskriften spred instruktioner bland annat om hur bomber kunde konstrueras och uppmanade alla till att delta i kampen.28 Samir Khan dödades tillsammans med Anwar al-Awlaki av amerikansk militär i september 2011.29 
En artikel med titeln ”The Dust Will Never Settle Down Campaign” publicerades i det första numret av tidskriften Inspire. Artikeln ger bilden av att det pågår en global kampanj mot ett antal personer som anses ha kränkt islam. Kampanjen är ett svar på vad som med stora bokstäver på artikelns förstasida kallas ”the Cartoon Crusade”. Begreppet ”the Cartoon Crusade” kan tolkas som att det pågår ett internationellt koordinerat korståg/angrepp mot profeten Muhammed och islam med karikatyrer och kränkningar som vapen. Artikeln innehåller också en tidslinje från 2005 till 2010 där händelser kopplade till kränkningar av profeten Muhammed räknas upp. Därefter följer en så kallad ”hit list” – med en bild på en pistol – där personer listas vilka den muslimska gemenskapen bör döda (”take out”). På denna lista står Lars Vilks först och följs av Flemming Rose, Carsten Juste, Salman Rushdie, Kurt Westergaard, Ayaan Hirshi Ali, Ulf Johannson och Molly Norris.30 Artikeln avslutas med en text av Anwar al-Awlaki där han menar att muslimer bör döda dem som vanhelgar profeten Muhammed. 
Förutom ovan nämnda Naser Jason Abdo har tidskriften Inspire återfunnits bland tillhörigheter hos följande personer som gripits efter misstankar om förberedelse till attentat:
 1. I december 2010 grips tolv personer i Storbritannien misstänkta för att förbereda attentat mot mål i Storbritannien. I beslagen hos de gripna återfinns tidskriften Inspire.31
 1. I juli 2011 grips två tyska medborgare i Storbritannien misstänkta för att förbereda attentat. Artiklar från tidskriften Inspire och annat våldsfrämjande skriftligt material påträffas hos de gripna.32
Abu Muhammed al-Maqdisi 
Abu Muhammed Isam ibn Muhammed ibn Tahir al-Barqawi, mer känd som Abu Muhammed al-Maqdisi, räknas till en av de viktigaste internationellt kända ideologerna som förespråkar våldsfrämjande islamism i enlighet med al-Qaidas ideologi.33 Abu Muhammed al-Maqdisi föddes på Västbanken 1959. Enligt egen utsaga flyttade han till Kuwait som barn och studerade senare på Mosuls universitet i Irak. Därefter bosatte han sig återigen i Kuwait och även Saudiarabien. Han utvecklade ett intresse för politik, religion och inspirerades av personer som kritiserade den saudiska regimen. Bland annat läste han Juhayman al-Utabis skrifter, mannen som ledde ockupationen av stora moskén i Mecka 1979. Han preciserade sin egen ideologiska övertygelse 1984 i skriften Millat Ibrahim (Abrahams religion). I denna text skapar han en egen lära kring begreppet lojalitet och avståndstagande (al-wala wal-bara), det vill säga lojalitet mot Gud och Islam och avståndstagande från allt avvikande. Enligt al-Maqdisi är det möjligt att deklarera (takfir) politiska ledare som otrogna och kalla till krig mot dem. Under 1990-talet flyttade al-Maqdisi till Jordanien och kom så småningom att bli ideologisk ledare för bland annat våldsfrämjande islamister som stridit i Afghanistan. Han greps och fängslades av jordanska myndigheter men släpptes 2008.34 
Abdullah al-Faisal 
Abdullah al-Faisal föddes 1963 i Jamaica som Trevor Forrest. Familjen var medlemmar i Frälsningsarmén, men vid 16 års ålder konverterade Forrest till islam och tog så småningom namnet Abdullah al-Faisal. Han började studera islam och arabiska och tillbringade åtta år i Saudiarabien vid Imam Muhammed universitetet. Runt 1992 flyttade han till Storbritannien där han började föreläsa både i moskéer och på andra platser. Han föreläste om skilda ämnen. Abdullah al-Faisal hamnade med tiden i konflikt med sin hemmamoské och startade egna studiecirklar. Hans verksamhet tog alltmer formen av politisk aktivism och han började uppmana till våldsam jihad och att bland annat judar och hinduer borde dödas. Han greps 2002 och dömdes 2003 till nio års fängelse för uppmaning till rasistiskt hat och mord. I domstolen framkom uppgifter att Abdullah al-Faisal predikat för dömda terrorister som ”skobombaren” Richard Reid och Zacarias Moussaoui, som dömdes i amerikansk domstol för delaktighet i planeringen av 11 septemberattentaten, samt en av männen, Germaine Lindsay, bakom självmordsattentaten mot Londons kollektivtrafik den 7 juli 2005. Fyra år efter domen blev Abdullah al-Faisal villkorligt frigiven och deporterades till Jamaica. 
Abdullah al-Faisal fortsätter idag att predika och besöka olika länder, även om länder som Kenya försökt deportera honom.35 Det finns en oöverskådligt stor mängd predikningar av honom tillgängligt på Internet, men exempelvis i en predikning från 5 september 2011 argumenterar han för att personer som kränkt islam måste dödas.36 
al-Shabaab och relationen till al-Qaidarörelsens globala kamp 
Al-Shabaab har sina ideologiska rötter i den somaliska terrororganisationen al-Ittihad al- Islamiya (AIAI) som var verksam under 1990-talet. I likhet med denna strävar man mot att föra samman alla somaliska områden till ett enda stor-Somalia, vilket utöver nuvarande Somalia även omfattar den självutnämnda republiken Somaliland, den semi-autonoma regionen Puntland, somalidominerade regioner i Kenya och Etiopien samt Djibouti. Denna strävan reflekteras bland annat i den symbol som al-Shabaab använder vilken rymmer en karta över detta område som utgör bakgrund till en koran och två korslagda vapen. 
Samtidigt har al-Shabaab gjort flera uttalanden som vittnar om en ännu vidare strävan om att skapa ett globalt islamiskt kalifat vars geografiska gränser inte är definierade. Här hämtar al- Shabaab inspiration från al-Qaida som i sin globala kamp mot en utpekad USA-ledd konspiration av sionister och korsfarare strävar mot samma mål. 
Utifrån denna al-Qaidainspirerade världsbild uppfattas Etiopien, som huvudsakligen är kristet, som en del av den utpekade konspirationen. 
Al-Shabaab beskriver ofta sig som en del i al-Qaidas globala rörelse och har vid ett flertal tillfällen gjort uttalanden där man uttrycker sitt stöd för och svär trohet till al-Qaidas ledarskap. Ett exempel på ett uttalande från al- Shabaab är:  
[The] Jihad of Horn of Africa must be combined with the international jihad led by the al-Qaeda network.37
Ledare för al-Qaida som Usama bin-Laden och Ayman al-Zawahiri har i gengäld gjort flera uttalanden om stöd för al-Shabaabs kamp och en uppmaning till världens muslimer att ansluta sig till denna kamp. 
Sedan slutet av 2008 har ett ökat antal personer rest till Somalia för att ansluta sig till al-Shabaab. I slutet av sommaren 2008 släppte al-Shabaab en filminspelning där den kenyanske al-Qaida-aktören Saleh ali Saleh Nabhan38 framträdde tillsammans med al-Shabaabs språkrör Mukhtar Robow. I filmen riktade han ett uttalande till omvärlden om att al-Shabaabs träningsläger nu var öppna för alla som ville ansluta sig. Liknande budskap har också framförts vid flera tillfällen av andra ledare i olika typer av propaganda som har spridits framförallt via Internet och flera har hörsammat al-Shabaabs uppmaning. 
Enligt en bedömning finns det inom al-Shabaab en grupp av flera hundra39 utländska stridande som har anslutit sig till organisationen. Dessa går under benämningen muhajiriin (arabiska för migranter) och enligt en bedömning utgörs hälften av dessa av kenyaner. Resten är tjetjener, pakistanier, sudaneser, tanzanier och ett mindre antal har rest från Sverige, Danmark, Storbritannien och USA. Enligt samma bedömning har de utländska medlemmarna tydligt bidragit till al-Shabaabs radikalisering då dessa på ett tydligt sätt är ideologiskt drivna.40 Flera utlänningar har också kommit att få ledande ställning inom organisationen. Förutom Saleh Ali Saleh Nabhan har en amerikansk al-Shabaabmedlem som går under namnet Abu Mansur al- Amriki haft en hög profil och förekommer i flera propagandafilmer där han gör uttalanden som är tydligt anpassade till en engelskspråkig publik. Därutöver har andra utländska al-Shabaab-medlemmar från såväl den somaliska diasporan som personer utan somalisk bakgrund framträtt i al- Shabaabs propaganda. Det förekommer till exempel filmer och bilder med utländska al-Shabaabmedlemmar som har dödats i Somalia och som framställs som martyrer. I flera länder, bland annat USA, Kanada, Australien och Sverige har man uppmärksammat hur unga personer har rest för att ansluta sig till al-Shabaab. 
Hot mot Lars Vilks – en sammanställning 
Nedan följer de hot som riktats mot Lars Vilks från större terrorgrupper i kronologisk ordning. De mängder av hot som framförts på olika fora på webben är inte medräknade. 
ISI (Islamiska staten i Irak; ett våldsfrämjande islamistiskt nätverk med starka kopplingar till AQI, al-Qaida i Irak) 
September 2007: ISI hotar genom Abu Omar al-Baghdadi både Lars Vilks och chefredaktören för Nerikes Allehanda i en ljudfil. I samband med hotet producerades också en ”Wanted Poster” i vilken en belöning på 100,000 dollar (med en option på ytterligare 50% om han dödas genom att halsen skärs av) utlovas för den som dödar någon av dem.41 
Al-Shabaab 
September 2007: På en hemsida kopplad till al-Shabaab (heegan.net) uppmärksammas uttalandet från al-Baghdadi (ISI) och Lars Vilks beskrivs som en legitim måltavla. 
November 2010: Al-Shabaab producerar en rekryteringsvideo riktad mot väst vari en svensk individ i Mogadishu på svenska uttalar dödshot mot Lars Vilks.42 
Tidskriften Inspire/Anwar al-Awlaki/AQAP (al-Qaida på arabiska halvön) 
Maj 2008: Anwar al-Awlaki genomför en online-föreläsning, ovan nämnda The Dust Will Never Settle Down, i vilken han legitimerar dödandet av dem som avbildat Profeten Muhammed.43 
Juli 2010: I det till AQAP knutna webbaserade magasinet Inspires första nummer publicerades en ”Hit List” i samband med en kampanj man kallade ”The Dust Will Never Settle Down Campaign” i vilken Lars Vilks var första namnet på listan.44 I Inspire har sedan Lars Vilks konst därefter omnämnts, men inte hotats i samband med rapportering efter attentatet i Stockholm 11/12–2010.45 
Mars 2010: Anwar al-Awlaki rättfärdigar i ett inlägg på ett engelskspråkigt våldsfrämjande forum mord på Lars Vilks.46

1 Det finns en mängd studier av våldsfrämjande islamistisk radikalisering och al-Qaidas historia och ideologi. Några exempel är Khosrokhavar, Farhad, Inside Jihadism. Understanding Jihadi Movements Worldwide. Paradigm Publishers, London 2009, Wright, Lawrence, Al-Qaida och vägen till 11 september, Albert Bonniers förlag och Fawaz, Gerges. The Far Enemy. Why Jihad Went Global. Cambridge University Press 2006.
2 Adamsky, Dima. ”Jihadi Operational Art: The Coming Wave of Jihadi Strategic Studies”, Studies in Conflict & Terrorism 33 (2010), s. 1–19.
3 Lia, Brynjar. ”Al-Suri’s Doctrines for Decentralized Jihadi Training – Part 1-2, Terrorism Monitor, Volume 5, 2007 (utskriven från www.jamestown.org den 2011-11-11). Michael, George, “Adam Gadahn and Al-Qaeda’s Internet Strategy”, Middle East Policy Council 2011 (utskriven 2011-11-11 från www.mepc.org), Adam Gadahn, A Call to Arms (As- Sahab, 7 mars 2010, återfinns med länk och transkribering på www.publicintelligence.net). Texter av al-Suri, al-Awlaki och Gadahn har publicerats i Inspire. ”Concerns Grow Over Shifting Terror Targets”, IPT News (IPT: Investigative Project on Terrorism), 7 maj 2010 (utskriven 2011-11-11 från www.investigativeproject.org).
4 Nesser, Petter, “Chronology of Jihadism in Western Europe Update 2008–2010”, FFI/Forsvarets forskningsinstitutt/Norwegian Defence Research Establishment (utskriven från www.ffi.no 2011-11-06)
5 Khosrokhavar, Farhad, Inside Jihadism. Understanding Jihadi Movements Worldwide. Paradigm Publishers, London 2009, p. 202–204, Vidino, Lorenzo, Al-Qaida in Europe. The New Battleground of International Jihad, Prometheus Books 2006, s 337–359.
6 ”Punishing Failed Terror Plot: Cologne Suitcase Bombers Get Long Sentences”, i Spiegel Online 2007-12-18 (utskriven 2011-11-03).
7 Crone, Manni och Harrow, Martin, “Homegrown terrorism in the West, 1989-2008”, DIIS Working Paper 2010:30 (utskriven på www.diis.dk 2011-11-07), s. 17.
8 “3 Arrested in Plot to Kill Cartoonist”, i The New York Times 13 februari 2008 (utskriven 2011-11-10 från www.nytimes.com). “Statement in connection with the counter terrorism operation in Aarhus on the 12th of February 2008”, från www.pet.dk (utskrivet 2011-11-10).
9 Nesser, Petter, “Chronology of Jihadism in Western Europe Update 2008–2010”, FFI/Forsvarets forskningsinstitutt/Norwegian Defence Research Establishment (utskriven från www.ffi.no 2011-11-06), s. 4.
10 “Muslim Convert Colleen LaRose, aka Jihad Jane, Faces Terror Charges”, i The Guardian 10 mars 2010 (utskriven 2011-11-06 från www.guardian.co.uk). 11 Nesser, Petter, “Chronology of Jihadism in Western Europe Update 2008–2010”, FFI/Forsvarets forskningsinstitutt/Norwegian Defence Research Establishment (utskriven från www.ffi.no 2011-11-06), s. 5.
12 Hovrätten över Skåne och Blekinge, Dom 2010-09-23, Mål nummer B 2002-10, s. 5.
13 “Tre män terroråtalade i Norge”, Dagens Nyheter 2011-09-26 (utskriven från www.dn.se 2011-11-07), Nesser, Petter, “Chronology of Jihadism in Western Europe Update 2008– 2010”, FFI/Forsvarets forskningsinstitutt/Norwegian Defence Research Establishment (utskriven från www.ffi.no 2011-11-06), s. 5.
14 Nesser, Petter, “Chronology of Jihadism in Western Europe Update 2008–2010”, FFI/Forsvarets forskningsinstitutt/Norwegian Defence Research Establishment (utskriven från www.ffi.no 2011-11-06), s. 5.
15 Nesser, Petter, “Chronology of Jihadism in Western Europe Update 2008–2010”, FFI/Forsvarets forskningsinstitutt/Norwegian Defence Research Establishment (utskriven från www.ffi.no 2011-11-06), s. 7.
16 ”Pressrelease. Terror arrests in Copenhagen”, (utskriven 2011-11-13 från www.pet.dk) , ”Fem misstänkta terrorister gripna”, Svenska Dagbladet 2010-12-29 (utskriven från www.svd.se 2011-11-07)
17 ”Planerade attack mot Westergaard”, i Svenska Dagbladet 17 september (utskriven 2011- 11-10 från www.svd.se).
18 Hegghammer, Thomas, “Abdallah Azzam”, i Roel, Meijer (red.), Global Salafism. Islam’ s New Religious Movement. Hurst & Company, London 2009, s. 443–444. Wright, Lawrence, Al-Qaida och vägen till 11 september, Albert Bonniers förlag s. 108–153. Fawaz, Gerges. The Far Enemy. Why Jihad Went Global. Cambridge University Press 2006, s. 337– 359.
19 “Anwar al-Awlaki’s Life of Extremism: In US, Yemen and Online, the al-Qaida Cleric had a Single-minded Pursuit of Jihad”, i The Guardian, 30 september 2011 (utskriven 2011- 11-04). En utförlig studie av Anwar al-Awlaki, som skrevs före hans död, är: Meleagrou- Hitchens, Alexander, As American as Apple Pie: How Anwar al-Awlaki Became the Face of Western Jihad. The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2011.
20 The Dust Will Never Settle Down. A speech delivered by Sheikh Anwar Al Awlaki – May Allah preserve him. Dar Al Murabiteen publications (utskriven 2011-11-06 från www.kalamullah.com). För en motsvarande analys se Meleagrou-Hitchens, Alexander, As American as Apple Pie: How Anwar al-Awlaki Became the Face of Western Jihad, The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2011, s. 67–68.
21 Pantucci, Raffaello. “A Typology of Lone Wolfs: Preliminary Analysis of Lone Islamist Terrorists“. The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2011 (www.icsr.info), s. 23. Anwar al-Awlaki’s Life of Extremism: In US, Yemen and Online, the al-Qaida Cleric had a Single-minded Pursuit of Jihad”, i The Guardian, 30 september 2011 (utskriven 2011-11-04 från www.guardian.co.uk).
22 Pantucci, Raffaello. “A Typology of Lone Wolfs: Preliminary Analysis of Lone Islamist Terrorists“. The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2011 (www.icsr.info), s. 31. “Anwar al-Awlaki’s Life of Extremism: In US, Yemen and Online, the al-Qaida Cleric had a Single-minded Pursuit of Jihad”, i The Guardian, 30 september 2011 (utskriven 2011-11-04 från www.guardian.co.uk).
23 “Anwar al-Awlaki’s Life of Extremism: In US, Yemen and Online, the al-Qaida Cleric had a Single-minded Pursuit of Jihad”, i The Guardian, 30 september 2011 (utskriven 2011- 11-04 från www.guardian.co.uk).
24 Pantucci, Raffaello. “A Typology of Lone Wolfs: Preliminary Analysis of Lone Islamist Terrorists“. The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2011 (www.icsr.info), s. 18. “Anwar al-Awlaki’s Life of Extremism: In US, Yemen and Online, the al-Qaida Cleric had a Single-minded Pursuit of Jihad”, i The Guardian, 30 september 2011 (utskriven 2011-11-04 från www.guardian.co.uk). “Roshonara Choudhry: Police Interview Extracts”, i The Guardian, 3 november 2010 (utskriven 2011-11-09 från www.guardian.co.uk)
25 “Anwar al-Awlaki’s Life of Extremism: In US, Yemen and Online, the al-Qaida Cleric had a Single-minded Pursuit of Jihad”, i The Guardian, 30 september 2011 (utskriven 2011- 11-04 från www.guardian.co.uk).
26 “Anwar al-Awlaki’s Life of Extremism: In US, Yemen and Online, the al-Qaida Cleric had a Single-minded Pursuit of Jihad”, i The Guardian, 30 september 2011 (utskriven 2011- 11-04 från www.guardian.co.uk).
27 “Soldier Arrested in Suspected Bomb Plot had Series of Disputes with Army”, i The New York Times, 29 juli 2011 (utskriven 2011-11-06 från www.nytimes.com) och “Muslim U.S. Soldier arrested in ‘Plot to Bomb Fort Hood’ shouts name of 2009 Base Rampage Psychiatrist in Court”, i Mail Online, 29 juli 2011 (utskriven 2011-11-06).
28 För information om Inspire se www.siteintelgroup.com.
29 ”American Who Waged ‘Media Jihad’ Is Said to Be Killed in Awlaki Strike”, i The New York Times 30 september 2011 (utskriven 2011-11-08 från //thelede.blogs.nytimes.com)
30 Inspire 1, s. 22 och 25.
31 ”Christmas Bomb Plot: Nine Men Remanded over Plan to ‘Blow up Big Ben and Westminster Abbey’”, i The Telegraph 27 december 2010 (utskriven 2011-11-15 från www.telegraph.co.uk.). “Anti-Terror Police Arrest 12 in UK Raids”, The Guardian (utskriven 2011-11-15 från www.guardian.co.uk.).
32 ”Two German Men Charged Under The Terrorism Act”, i The Guardian 26 juli 2011 (utskriven 2011-11-15 från www.guardian.co.uk), “German Muslims ‘Took Bomb Manuals Into UK’”, i The Sun 28 juli 2011 (utskriven 2011-11-15 från www.thesun.co.uk).
33 Khosrokhavar, Farhad. Inside Jihadism. Understanding Jihadi Movements Worldwide. Paradigm Publishers, London 2009, s. 20.
34 Wagemakers, Joas, “Abu Muhammad al-Maqdisi”, i Roel, Meijer (red.), Global Salafism. Islam’ s New Religious Movement. Hurst & Company, London 2009, s. 437–438.
35 “A Biography of International Intrigue”, i Jamaica Gleaner 11 juni 2007 (utskriven 2011- 11-08 från //Jamaica-gleaner.com), “Al-Faisal’s Journey”, i Jamaica Observer 24 januari 2010 (utskriven 2011-11-08 från www.jamaicaobserver.com), “Airlines Refuse to Transport Radical Cleric”, i The New York Times 11 Januari 2010 (utskriven 2011-11-08 från www.nytimes.com).
36 www.authentictauheed.com/2011/09/179-jokers-inpackrefuting-murja.html (nedladdad 2011-11-06).
37 Uttalandet gjordes i samband med att al-Shabaab offentliggjorde en ny allians mellan al- Shabaab och en mindre väpnad grupp verksam i södra Somalia under namnet Kamboni. Rapporterat av BBC 1 februari 2010.
38 Nabhan efterlystes av amerikanska myndigheter för inblandning i två attentat som utfördes mot ett israeliskt passagerarflyg och ett hotell i Mombasa 2003 och som kopplas till al-Qaida och dödades senare i samband med att man försökte att gripa honom.
39 Report of the Monitoring Group on Somalia Pursuant to Security Council Resolution 1853 (2008), mars 2010.
40 Somalia’ s Divided Islamists, International Crisis Group Africa Briefing N°74 18 May 2010.
41 NEFA Foundation Audio Statement from Abu Omar al-Baghdadi, the ”Amir al- Mumineen” (“Leader of the Faithful”) of al-Qaidas “Islamic State of Iraq” Released on September 14, 2007. NEFA översätter ”skära halsen av” som ”halshuggning” medan artikeln “The Dust Will Never Settle Down Campaign” i första numret av Inspire, refererar till samma uttalande som “att bli slaktad som ett lamm”, vilket tycks vara den ordagranna översättningen.
42 SITE Intelligence Group Shabaab Video Focuses on Recruitment of Foreign Fighters 2010-11-23
43 Denna text gick exempelvis 2011-11-06 att ladda ner från www.kalamullah.com (The Dust Will Never Settle Down. A speech delivered by Sheikh Anwar Al Awlaki – May Allah preserve him. Dar Al Murabiteen publications). För tidpunkt för talet se Meleagrou- Hitchens, Alexander, As American as Apple Pie: How Anwar al-Awlaki Became the Face of Western Jihad, The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2011, s. 67–68.
44 Inspire 1. För information om Inspire se www.siteintelgroup.com. 
45 Inspire 4. För information om Inspire se www.siteintelgroup.com.
46 Ansar Mujahideen English Forum (AMEF) / Ansar AlJihad Network 2010-03-19."