fredag, februari 22, 2008

Hvar fjortonde dag

Jag har en egen nyhet idag på ledarsidan, där jag för första gången kan berätta hur många personer det egentligen rör sig om som stämplas som säkerhetsrisker men inte kan utvisas:

I vissa fall av utlännings- och medborgarskapsärenden granskar Säkerhetspolisen om den sökande kan utgöra ett hot mot rikets säkerhet. De kontrollerar då den misstänktes bakgrund, och ibland rekommenderar man Migrationsverket, som är den instans som fattar beslutet, att avslå ansökan om uppehållstillstånd.

Sett till invandringen i stort är det få ärenden – under promillenivå – som är problematiska. Det framgår av en ännu ej publicerad sammanställning från Säkerhetspolisen. Förra året behandlades cirka 36 200 utlänningsärenden, varav Säkerhetspolisen granskade omkring 1 200. I 121 fall gjordes en djupare utredning. För 14 personer rekommenderades avslag (totalt lämnades 19 avslagsyttranden, men där fanns också äldre eller återkommande ärenden). År 2006 var det cirka 24 000 sökande, cirka 1000 granskade, 140 djupare utredningar, och 25 föreslagna avslag (totalt 40 yttranden). Till detta läggs att 16 personer under 2007 samt 12 under 2006 rekommenderades avslag på medborgarskapsansökan av samma skäl.

Men ingen kan tvingas lämna landet. I hemländerna kan de nämligen riskera dödsstraff eller tortyr. Följden blir att mer än två nya säkerhetsrisker i månaden permanentas i Sverige.