torsdag, september 04, 2008

EU och terrorismfinansieringen

Det är naturligtvis välkommet att svensksomalierna bakom Al Barakaat får någon slags upprättelse. Men även mitt i upphetsningen - över att EU:s domstol i Luxemburg möjligen beslutat att terrorister som bedriver krig mot exempelvis en medlemsstat har rätt till omfattande rättslig prövning innan unionen kan ingripa - kan det vara värt att notera att domstolen inte frånsäger FN och EU all makt.

Man kan frysa tillgångar:

366 Av detta måste den slutsatsen dras att de restriktiva åtgärder som införs genom den omtvistade förordningen utgör inskränkningar av äganderätten som i princip är berättigade.
Man utesluter inte att det snabbt kan skapas en bättre processordning för detta:
373 Om den omtvistade förordningen i denna utsträckning ogiltigförklarades med omedelbar verkan skulle detta emellertid allvarligt och oåterkalleligt kunna påverka effektiviteten av de restriktiva åtgärder som införs genom förordningen och som gemenskapen är skyldig att genomföra. Yasin Abdullah Kadi och Al Barakaat skulle nämligen, under tiden innan den omtvistade förordningen har ersatts med en ny förordning, kunna vidta åtgärder för att förhindra att åtgärder för frysning av penningmedel på nytt kan tillämpas gentemot dem.

374 Av förevarande dom framgår att den omtvistade förordningen ska ogiltigförklaras, såvitt den berör klagandena, på grund av att principer som var tillämpliga under det förfarande som följdes vid antagandet av de restriktiva åtgärder som införs genom förordningen inte har iakttagits. Det kan dock inte uteslutas att det visar sig att det i sak finns grund för införandet av sådana åtgärder gentemot klagandena.

375 Mot bakgrund härav ska verkningarna av den omtvistade förordningen enligt artikel 231 EG alltjämt gälla under en kort tidsperiod, såvitt den innebär att klagandenas namn förs in i förteckningen i bilaga I. Denna tidsperiod ska bestämmas så, att det är möjligt för rådet att rätta till de åsidosättanden som konstaterats, samtidigt som vederbörlig hänsyn ska tas till den betydande inverkan som de aktuella restriktiva åtgärderna har på klagandenas fri- och rättigheter.

376 Domstolen finner under dessa omständigheter att det utgör en rimlig tillämpning av artikel 231 EG att låta verkningarna av den omtvistade förordningen, såvitt den berör klagandena, fortsätta att gälla under en tidsperiod som inte får överstiga tre månader från och med dagen för denna doms meddelande.

Hela domen finns på svenska, eftersom ena parten är svensk.

Counterterrorism Blog skriver om eventuella följder av domen:
... at first reading, it appears essentially to end the ability of the EU to impose economic sanctions against terrorists -- or anyone else -- in the absence of providing the designated person the opportunity to be heard in some kind of contested proceeding, followed by a process of judicial review. What would be required in such a proceeding to make an asset freeze lawful in the EU, and the extent to which assets may be held temporarily prior to such a hearing or process is not spelled out.