lördag, maj 16, 2009

Dramatisk minskning av antalet säkerhetsärenden 2008

I vissa fall av utlännings- och medborgarskapsärenden granskar Säkerhetspolisen om den sökande kan utgöra ett hot mot rikets säkerhet. De kontrollerar då den misstänktes bakgrund, och ibland rekommenderar man Migrationsverket, som är den instans som fattar beslutet, att avslå ansökan om uppehållstillstånd.

Under 2008 minskade antalet säkerhetsärenden radikalt jämfört med 2007.

Säkerhetspolisens årsredovisning
(pdf) anger att säkerhetstjänsten granskade 800 av de 24400 asylansökningarna som gjordes 2008. Av dessa blev 237 föremål för en djupare undersökning. Säkerhetspolisen förordade avslag i 4 fall.

Det är en kraftig minskning jämfört med 2007. Då granskades omkring 1200 ansökningar av 36200, och i 121 fall gjordes en djupare utredning. För 14 personer rekommenderades avslag.

Även när det gäller medborgarskapsärenden minskar antalet säkerhetsrisker.

Under 2008 granskade Säkerhetspolisen 1800 av 25600 medborgarskapsansökningar. 252 ansökningar blev undersökta djupgående. I 7 av fallen rekommenderade Säkerhetspolisen avslag på medborgarskapsansökan.

År 2007 förordades avslag på 16 personers medborgarskapsansökningar.

Även jämfört med år 2006 ses stora skillnader. Då var det cirka 24000 asylansökningar, cirka 1000 granskade, 140 djupare utredningar, och 25 föreslagna avslag. När det gällde medborgarskapsärenden rekommenderade Säkerhetspolisen avslag i 12 fall under 2006.

Siffrorna från 2008 skiljer sig alltså radikalt från föregående år. Grovt förenklat kan man säga att Sverige nu tillförs en säkerhetsrisk i månaden, och att takten tidigare varit den dubbla.

Året innebar att 11 bedömda säkerhetsrisker inkom till landet. Inga uppgifter finns om personerna tvingats lämna landet. 2007 kunde ingen utvisas, på grund av exempelvis riskerna för förföljelse i personernas hemländer, och sannolikt har inget förändrats på denna punkt.

Man kan fråga sig vad förändringarna beror på. I stort ligger antalet ansökningar och djupare utredningar på samma nivåer som tidigare. De föreslagna avslagen har dock krympt med mer än hälften. Vilken roll spelar den förändrade situationen i Irak? Hur avspeglas skillnaderna i migrationspolitiken, gentemot tidigare år?

Uppdatering:

Eller speglar siffrorna Säkerhetspolisens prioriteringar och resurser? Det menar i alla fall en av mina källor.