fredag, juni 12, 2009

Terrorism som asylskäl

Ett intressant dilemma är att medlemskap i en terroristorganisation faktiskt av Sverige kan anses vara ett asylskäl. Dels kan organisationen vara utsatt för repression av staten, dels kan organisationen i sig utgöra livsfara.

Hallands Nyheter
redovisar ett aktuellt fall där Sverige bedömde att medlemskapet dock inte var tillräckligt som asylskäl.

Familjen från Libanon sökte asyl 2006 och har varit bosatta i Halland under utredningstiden. Mannen är den som i första hand pekat på konkreta asylskäl även om kvinnan också känt sig hotad.

Mannen säger att han var medlem i den, av EU och USA terroriststämplade organisationen, utan att vara speciellt aktiv. Enligt honom var alla på orten mer eller mindre tvingade att vara medlemmar.

Under -05 ska han ha utsatts för påtryckningar om att utbilda ungdomar i vapenhantering och strid. Då han vägrade ska hans ansikte ha förekommit på flygblad där han utpekades som förrädare. När en ljudbomb exploderade utanför bostaden flydde de ur landet.

Migrationsverket ställde sig tvekande till uppgifterna och konstaterade att mannens berättelse var "vag, detaljfattig och motsägelsefull" på flera viktiga punkter när han intervjuades på nytt. Verket hade också hämta in uppgifter från brittiska myndigheter som pekar på att personer från den aktuella platsen kan få hjälp på flera sätt.

Strax före jul -07 beslutade verket att neka familjen asyl men beslutet ändrades sedan de överklagat till migrationsdomstolen. Där bedömdes makarnas berättelse som trovärdig och utan överdrifter varefter familjen beviljades permanent uppehållstillstånd.

Nu har beslutet rivits upp av migrationsöverdomstolen vilken är högsta instans.