onsdag, maj 20, 2015

Ali Berzengi får anmälningsplikt hos polis - vad säger Mehmet Kaplan nu?

Den i Rinkeby bosatte irakiske imamen Ali Berzengi, som dömdes för terroristbrott i oktober 2005 och släpptes 2007, har åter ålagts anmälningsplikt hos polisen fem dagar i veckan. Domstol konstaterar att Berzengi "upprätthåller kontakter med personer med misstänkta kopplingar till terrornätverk och organisationer" och att det föreligger "en konkret fara" för terroristbrott eller brott mot rikets säkerhet, varför anmälningsplikt enligt Säkerhetspolisens begäran är "nödvändigt av säkerhetsskäl."

Den 12 maj fastslog Svea Hovrätt (målnr B 1099-15) Stockholms Tingsrätts beslut från 14 januari att Ali Kamal Berzengi ska anmäla sig hos polisen i Solna fem dagar i veckan.

I Tingsrättsdomen tecknas bakgrunden:
"Ali Kamal Berzengi dömdes den 3 oktober 2005 av Svea hovrätt för bl.a. förberedelse till terroristbrott under tiden den 1 januari 2003 till den 19 april 2004 till fem års fängelse samt utvisning med förbud att återvända hit. Han frigavs villkorligt från straffet den 18 april 2007 med en återstående strafftid på 1 år och 8 månader. Prövotiden utgick den 19 april 2009. Vid frigivandet togs Ali Kamal Berzengi i förvar enligt ett regeringsbeslut. År 2008 beslutade regeringen att Ali Kamal Berzengi skulle ställas under uppsikt med anmälningsplikt fem dagar per vecka. Denna uppsikt upphörde att gälla i juni 2011. Ali Kamal Berzengi har därefter beviljats tidsbegränsade uppehållstillstånd med anledning av att utvisningsbeslutet inte gått att verkställa. Senast den 9 juni 2014 beviljades Ali Kamal Berzengi ett tidsbegränsat uppehållstillstånd giltigt ett år av Migrationsverket. Utvisningsbeslutet kvarstår fortfarande. 
[...] 
Det terroristbrott som Ali Kamal Berzengi dömdes för ovan avsåg bl.a. att han tagit emot och lämnat pengar som avsett betalning för terroristbrott eller gått till att täcka kostnader för sådant brott utfört av Ansar al-Islam/Ansar al-Sunna i Irak under början av 2000-talet. Det konstaterades att Ali Kamal Berzengi ingått i nätverket Ansar al-Islam/Ansar al-Sunna, vilka var klassade som terrororganisationer av FN och EU.  
Säpo har anfört att Ali Kamal Berzengi fortfarande konstaterats aktiv i Säpos kontraterroruppföljande verksamhet. Han upprätthåller kontakter med personer med misstänkta kopplingar till terrornätverk och organisationer."  
Tidsramen är intressant. Berzengi tycks ha ansetts ofarlig mellan juni 2011 och december 2014. Men i januari 2015 begär Säpo plötsligt att Berzengi ska ha anmälningsplikt. Kan det ha något att göra med utvecklingen i Syrien och Irak? Eller hänger det ihop med den i januari frisläppte Mullah Krekar och hans pågående cirkus i Norge?

Säkerhetspolisens bevisning är sekretessbelagd fram till 2035, så vi lär aldrig få veta hur Berzengis kontaktnät ser ut. Men uppenbarligen har både tingsrätt och hovrätt ansett att Säpo har styrkt att "det finns en risk för att Ali Kamal Berzengi begår eller medverkar till brott mot rikets säkerhet eller brott som anges i 1 § första stycket 2 lagen om särskild utlänningskontroll" (dvs terrorbrott).

Intressant vore också att få en kommentar från nuvarande bostadsminister Mehmet Kaplan. Han har som styrelseledamot i Charta 2008 pläderat och kampanjat för att ge Berzengi benådning, resning och permanent uppehållstillstånd. Står Mehmet Kaplan bakom lagstiftningen här? Tror Kaplan på domstolarna och Säkerhetspolisen? Eller står Kaplan fast vid sin ståndpunkt att Berzengi ska få permanent uppehållstillstånd?