onsdag, juni 30, 2004

Pastor Green yrar

Pastor Åke Green i Borgholm dömdes igår till en månads fängelse för hets mot folkgrupp efter en predikan med rubriken "Är homosexualiteten medfödd drift eller onda makters spel med människor?". Dessutom skall han betala 27716 kronor i rättegångskostnader.

Tyvärr hittar jag inte domen från Kalmar Tingsrätt i sin helhet någonstans på nätet, men dock citat ur den.

Pingst.nu:

"I ett demokratiskt samhälle måste den fria debattens princip råda och skyddet för alla människors fri och rättigheter värnas så långt det är möjligt. Det skulle dock föra för långt om man i dessa rättigheters namn accepterade uttalanden och meddelanden som i sin tur kränkte andra människors rättigheter.

Den rättighet homosexuella som grupp har att inte utsättas för kränkningar måste, enligt tingsrättens mening, vara mer skyddsvärd än Åke Greens rätt att få göra dessa kränkande uttalanden i religionens namn.

Mot bakgrund av det ovan anförda finner tingsrätten sålunda att Åke Green gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp i enlighet med åtalet genom att i sin predikan uppsåtligen ha gjort uttalanden som klart uttrycker missaktning mot människor på grund av deras sexuella läggning och det får därtill anses vara ställt utom allt rimligt tvivel att dessa hans uttalanden gjorts i syfte att miss och ringakta homosexuella som grupp.

Brottet hets mot folkgrupp är enligt lagstiftaren av särskilt allvarlig art då det hänför sig till en kränkning av människor på grund av deras sexuella läggning och då detta i förlängningen allvarligt förringar de demokratiska värden vi värnar och det skydd minoritetsgrupper åtnjuter i vårt samhälle.
Det brott Åke Green gjort sig skyldig till är, såsom åklagaren gjort gällande, hänförligt till straffstadgandets normalgrad.

Påföljd

Åke Green förekommer inte i belastningsregistret.

För hets mot folkgrupp, som inte är ringa brott, är stadgat fängelse i högst två år. Brottet är ett så kallat artbrott för vilket påföljden skall bestämmas till fängelse om inte särskilda skäl för att välja en inte frihetsberövande påföljd. Då några sådana särskilda skäl inte föreligger och sålunda annan påföljd inte kan komma ifråga för Åke Green skall påföljden bestämmas till ett kortare fängelsestraff."

Dagen:

"Åke Green har inte endast citerat avsnitt ur bibeln och tolkat dessa utan själv gjort utfyllnader av nämnda citat och utvecklat dessa till direkta påhopp om att homosexuella gör sig skyldiga till straffbara handlingar som av samhället i stort anses vara av särskilt allvarlig art. Enligt tingsrättens mening har Åke Green genom sina påståenden djupt kränkt de homosexuella som grupp och hans predikan har klart syftat till att missakta de homosexuella som grupp."

Det är vad jag hittar ur själva domen.

Predikan finns dock att läsa (vad jag tror manuellt transkriberad, och kanske inte i helhet) på nätet. Men pastor Greens virrigheter tänker jag inte citera. Jag nöjer mig med att konstatera att predikan är full av faktafel, såsom påståendet att homosexualitet eller sex mellan olika arter inte förekommer i djurriket, såsom påståendet att AIDS uppstod som en följd av homosexualitet, samt såsom påståendet att homosexualitet är en sjukdom.

Pastor Green är uppenbarligen dåligt påläst. Men hetsar han mot folkgrupp? Jag är inte säker på det. Men jag vill nog läsa tingsrättens dom (Kalmar tingsrätt, Rotel 5, mål nr B 57-04) innan jag uttalar mig.

Det är första gången den nya hetslagstiftningen prövas. Och det finns all anledning att tro att tingsrättens dom inte kommer att stå sig, naturligtvis, som det brukar vara med tingsrättsdomar i principiellt viktiga mål. Likväl vill jag läsa den.

Även tidigare har fällande domar enligt hetslagen gått att ifrågasätta. Jag har fått intrycket att många högerextremister som dömts har blivit dömda för att uppsåtet att uttrycka missaktning så att säga är inbyggt i den högerextrema ideologin, och alltså egentligen inte behövts bevisas. Ringaktning torde inte allmänt anses inbyggt i den kristna "ideologin" (även om jag anser att det uppenbart är så), vilket borde resa frågetecken i uppsåtsdelen av åtalet.

Men, det har vi inte fått läsa, som sagt. Kanske kommer de obehagliga typerna på Homosexuellt.com att publicera domen i sin helhet? De torde i all fall frukta för sin frihet, och har allt att vinna på en dialog om lagstiftningen.

Nåväl.

Det är viktigt att vi kämpar för rätten att älska vilka vi vill. Och det är viktigt att vi diskuterar med vilka medel vi ska föra den kampen - så att vi inte ödelägger de andra friheterna.

Uppdatering:
Dagen publicerar hela domen.